Vzdělávací kurzy jako zdroj zisku

Eliška Ch.
Apr 24, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Mnoho lidí nepoužívá znalosti jen pro svou osobní potřebu, ale sdílí je dál. Někteří lidé to dělají zadarmo či s minimálním ziskem na pokrytí nákladů, ale jiní na nich staví celý svůj byznys. Jednu z nejširších nabídek mají například IT kurzy, můžete si vybrat desítky různých oblastí, ve kterých se chcete vzdělávat, není problém najít kurzy online ani v učebně s lektorem, přičemž výjimkou nejsou ani kurzy zadarmo, ani kurzy, které se cenově pohybují v desítkách (u některých možná i stovkách) tisíc korun.

Představte si situaci, kdy se někdo naučil na CodeCademy, Khan Academy či jiných vzdělávacích kurzech zadarmo programovat, pak si našel na pár let práci, kde si nabyté znalosti zdokonalil, a nakonec si založil vlastní platformu na výuku programování, která je ale na rozdíl od té, kde se to původně sám naučil, velice výnosná. Někteří lidé (mohli by mezi nimi být například zastánci filosofie free softwaru) by takové chování mohli už z principu odsuzovat, ale je důležité brát ohledy také na čas a úsilí, které byli do vytvoření kurzu a jeho údržby vloženy. Ne vždy ale cena odpovídá kvalitě. Určitě se najdou lidé, kteří kurz jen vytvořili a dále se o něj už moc nestarají a jde jim primárně jen o generování zisku a až tolik je společenský přínos vzdělávání nezajímá.

Na druhou stranu se ale najdou lidé, kteří se živí vzděláváním, protože v něm našli své tzv. ikigai, což je průnik toho, co má člověk rád, v čem je dobrý, co ho uživí a co svět potřebuje. Pokud má to programování (či jakoukoliv jinou oblast vzdělávacích kurzů) člověk opravdu rád, tak je určitě větší pravděpodobnost, že bude chtít svůj koníček šířit dál a ukázat lidem, jak je to skvělé a proč mu to připadá tak dobré. U takového člověka je určitě větší šance, že si na kurzu dá záležet a bude ho pak i aktualizovat, než v případě člověka, jehož motivací k vytvoření kurzu byl čistě jen peněžní zisk. To ale samozřejmě nemusí být pravidlem.

Kromě oblasti zájmu je také dobré ovládat samotné vytváření kurzů, které se dá také naučit jak zadarmo, tak v kurzech za několik (desítek) tisíců. Existují dokonce platformy, které poskytují (často za měsíční poplatky) rozhraní i pro kurzy generující zisk, které tvůrce vedou k vytvoření kurzu i bez toho, aby sám měl didaktické znalosti.

Sdílet znalosti může dnes na internetu každý, stejně tak podnikat (při troše úsilí a byrokracie) a je na každém, jestli si znalosti nechá pro sebe, bude je sdílet zadarmo se všemi např. na wikiHow či se je pokusí zpeněžit.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store