Vzdělávací platformy v roce 2020

Jan Vokral
Mar 15 · 2 min read
Photo by Andrew Neel on Unsplash

V následujícím textu si představíme, co jsou to online vzdělávací platformy a jaké se nám nabízejí možnosti jejich výběru v roce 2020. Současnost, která je doslova prostoupena digitálními technologiemi, nám nabízí různorodé možnosti vzdělávání. Myslím, že málokterý student si dnes dokáže představit své studium bez osobního počítače, notebooku, tabletu či chytrého telefonu. Splnit školní úkol pouze analogově je dnes téměř nemožné, a i když student technologie sám nevlastní, pevně věřím, že jsou mu digitální zařízení alespoň dostupné v rámci školy, knihovny či jiné instituce. Alespoň nějaké zapojení digitálních technologií je tedy alespoň v rámci českého školství neoddiskutovatelné. Mluvíme-li však o online vzdělávacích platformách, pak jejich plné zapojení do běžného studia je otázkou. Tento článek nemá být analýzou využívaní online vzdělávacích platforem v českém školství, proto se budu dále jen snažit představit současné platformy, jejich analýza zapojení do formálního vzdělávání by byla nad rámec tohoto příspěvku.

Než se pustíme do představení současných online vzdělávacích platforem, uvedl bych se definici. Definice vychází z knihy Learning Management System Technologies and Software Solutions for Online Teaching: Tools and Applications od Yefima Katse.

E-learningová platforma je systém, který poskytuje integrovanou podporu pro následujících šest aktivit — tvorbu, organizaci, doručení, komunikaci, kolaboraci a zhodnocení — v kontextu vzdělávání. (Zdroj)

Výhodám e-learningového prostředí se ve svém článku věnuje Carmen D. Rosell. Uvádí sedm faktů o vzdělávacích platformách:

  1. Efektivní příprava kurzů jedním kliknutím (myšleny jsou především již dostupné šablony apod.)
  2. Virtuální třída může obsahovat velkou, střední skupinu studentů nebo individuální přístup.
  3. Studenti si nemusejí instalovat software do svého počítače (platformy jsou často založeny na principu cloudového uložiště.)
  4. Lze jednoduše vytvořit personalizovaný workshop pro jednoho či více studentů.
  5. Lze mnohem lépe kustomizovat monitoring progresu studentů.
  6. Studenti mohou k online obsahu přistupovat přes různá zařízení.
  7. Možnost nastavovat automatické zhodnocení testů.

Jak vidíme z předchozího přehledu výhod, je víc než vhodné uvažovat o zapojení online vzdělávacích platforem. Ke zvážení jakou platformu vybrat pro váš konkrétní účel doporučuji přehled, který poskytuje příspěvek Willa Daltona a Briana Turnera na techradar.pro. Autoři představují šest platforem: Docebo, Udemy, Skillshare, WizIQ, Adobe Captive Prime a SAP Litmos. Některé z uvedených platforem jsou vhodnější do korporátního prostředí (např. SAP Litmos), jiné naopak jsou přívětivější pro studenty (např. Docebo). Většina zde zmíněných platforem je nějakým způsobem zpoplatněných, proto je vždy potřeba zvážit přínosy dané platformy a její finanční náročnost. Jiný přehled současných vzdělávacích platforem přináší Nick Malekos na portálu LearnWorlds. Je zřejmé, že v současnosti existuje mnoho vzdělávacích platforem, proto doporučení toho, jaká platforma je nejlepší, nelze jednoduše vynést. Zdůrazňuji, že vždy záleží na kontextu do kterého chceme platformu zanést. Nejvhodnějším způsobem výběru platformy je buď si říci o pomoc expertovi na online vzdělávání či sami věnovat dostatek času analýze dostupných platforem.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jan Vokral

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade