Vzdelávanie ako korporátny benefit

Mari Švir
Apr 25, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Podniky si už začali uvedomovať priepasť medzi ponukou a dopytom práce, a patrične sa prispôsobili predstavením série zamestnaneckých benefitov. Nachádzame sa v dobe, kedy nezamestnanosť rapídne klesá. Hoci si nízke čísla dokážeme vysvetliť legislatívnymi zmenami pravidiel, faktom je, že i tak zostávajú na historickom minime. Podľa poslednej tlačovej správy Úradu práce ČR sa nezamestnanosť v Českej republike pohybuje momentálne na úrovni 3%.

Spoločnosti si ešte stále môžu vyberať svojich zamestnancov spomedzi radu záujemcov, ale ich tón sa zmierňuje pridávaním menej rigidných požiadaviek typu „je výhodu, ak viete…“. Neraz sa teda stáva, že pozíciu dostane človek, ktorý nespĺňa všetko, ale má chuť sa učiť. Kandidáti si teda môžu vyberať dokonca aj také pozície, na ktoré by napr. počas krízy nemali ani pomyslenia. Preto sa firmy začali predbiehať v ponuke benefitov. K tradičným stravným lístkom či zákonným týždňom dovolenky sa pridali tzv. „sick days“, platené teambuildingy a v neposlednom rade aj vzdelávacie kurzy. A pravé tie bývajú často veľkým lákadlom pre zamestnancov, ale aj vizitkou zamestnávateľa. Organizácia musí pre zamestnanca zabezpečiť prístup k dostatočným vedomostiam pre výkon svojej práce, a pre nadobúdanie nových kompetencií — tak môže v spoločnosti kariérne rásť a zotrvať v nej čo najdlhšie.

Možnosti, akými podniky prinášajú svojim zamestnancom vzdelávanie, sú rôzne. Od finančných príspevkov na externé kurzy, cez tréningy v rámci podniku sprostredkované externým lektorom (a populárne aj internými lektormi) až po certifikované ročné nadstavby v odbore. Lektori z radov zamestnancov majú často vysokú znalostnú úroveň vo svojom odbore a zároveň aj schopnosť a ochotu predať svoje vedomosti kolegom.

Cieľom podnikového vzdelávania je nie len priniesť nový benefit zamestnancovi v podobe napr. jazykového kurzu, ale predovšetkým „inštitucionalizovať“ kultúru kontinuálneho vzdelávania a zabezpečiť osvojenie nových kompetencií viazaných na podnikové stratégie. (Quartier a Cerny, 2005)

Ak je správne nastavený podnikový informačný systém, splnenie dlhodobých profesných cieľov zamestnancov môže byť podporované tréningami alebo aj dlhodobejším podnikovým vzdelávaním. Navyše je možné identifikovať návratnosť samotného kurzu pre podnik v podobe schopnejšieho zamestnanca.

Okrem kurzov zameraných na špecifické kompetencie existujú aj oblasti, v ktorých má organizácia záujem vzdelať všetkých svojich zamestnancov rovnako. Často sa využíva mikrolearning, ktorý v krátkej grafickej emailovej správe pripomenie jedno-dve pravidlá, napr. “Nenechávajte svoje heslá prilepené na obrazovke!”. Takáto forma dokáže rýchlejšie reagovať na vzrastajúce negatívne tendencie a udržať dané pravidlá v pamäti.

Ďalšie povinné moduly, ktoré potrebujú byť prebrané komplexnejšie ako je to pri mikrolearningu, oboznamujú zamestnancov napr. s BOZP, GDPR alebo s ďalšími reguláciami nastavenými samotnou spoločnosťou. V medzinárodnej korporácii by nebolo praktické postupovať tradičným spôsobom školenia tvárou v tvár. Takýmto spôsobom by sa neekonomicky plytvalo časom zamestnancov a časom lektora, ktorý by musel aj niekoľkokrát opakovať to isté školenie. A výsledok by mal veľmi nízku účinnosť. Tu, našťastie, nastupujú možnosti využitia technológií. Preferovaný nástroj je častokrát e-learning. Je to najjednoduchší spôsob ako každému zamestnancovi priniesť osobnejší prístup. Ako sa podnik ubezpečí, že zamestnanec rozumie prezentovanej problematike? Stačí do e-learningu pridať pár testovacích úloh ako prerekvizitu jeho úspešného dokončenia.

Je na samotnej organizácii či použije vlastnú platformu alebo túto úlohu zverí externej spoločnosti. E-learning v správnom prevedení môže napomôcť zvýšeniu vzdelanosti a vedomostnej kultúry v organizácii. Na druhej strane pri nesprávne zvolenom postupe, cieľovej skupine alebo nekoherentne usporiadaných informáciách sa môže e-learning ľahko minúť svojmu účelu a odradiť človeka na dlhú dobu.

Zdroje:

Tisková zpráva Úradu práce ČR z 8.4. 2019 [online].[cit. 2019–04–24]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2019/04/2019_04_08_tz_nezamestnanost_brezen_2019.pdf

ZANOVELO, A; ANGELO, D; REGO, P. Profesional improvement in organizational management. Literacy information and computer education journal.[online] 2015, 4(1), 2103–2110. [cit. 2019–04–24]. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/4106/32fd962ade1ed3c5805e6e958c0a79f259c7.pdf

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store