Zajímavé projekty virtuální reality ve vzdělávání

Lukáš Konečný
Mar 27, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post

V minulosti, a především v současnosti se edukační procesy stali důležitým tématem, kdy nejhlavnější otázka byla postavena na základě zjistit, zda je na místě tyto procesy měnit, popřípadě obohatit. V České republice tomu není výjimkou, kdy ministerstvo školství pod nátlakem odborníků nechalo slyšet, že aktuální edukační procesy jsou špatně nastaveny a podlamují tak nejdůležitější složky týkajících se vzdělávání jedince, a to sice jeho kritické myšlení a uvedení znalostí do praxe. Příkladem může být problematická výuka matematiky, ke které se žáci staví s jistým odporem a bylo tedy nutné . I přes jisté snahy zmodernizovat výuku se postupně objevují obavy ze stran žáků studovat matematiku a obecně obory obsahující ve vysoké míře matematiku a .

Pokud bych se měl vyjádřit k myšlence modernizovat, popřípadě vymyslet jiné pohledy k edukačním procesům, tak by moje odpověď byla kladná. Zdůraznil bych však, že je velice dbát na samotné zpracování. Svět se vyvíjí a jeho technologie pomalu vnikají do každodenních životů lidí ať už v pozitivním nebo negativním pohledu. Zastavme se tedy u technologiích, které byli lidstvu předneseny a pomohli mu v jeho učení a chápání nezbytných procesů. V krátkosti bychom mohli vyjmenovat:

Technologie (el. zařízení) — umožnili jednoduší výpočty a podnítili lidstvo k dalším nápadům

Internet — kde jinde spojit mozky z celého světa pod účelem nových nápadů?

Internet se stal již nedílnou součástí edukace, kdy pro studenty umožňuje snadněji vyhledávat informace, především pokud budeme mluvit o odborných článcích z cizích zemí — existuje nespočet výzkumů, které jsou každodenně uskutečňovány a pokud student najde zalíbení v jistém odvětví oboru, tak může častokrát velice snadno (pokud mu to tedy uskutečňuje daná školící instituce) nahlédnout do již provedených a současných výzkumů, ze kterých se může poučit.

Jak je to však v současné době z hlediska technologií? Samozřejmě můžeme tvrdit, že rozšíření osobních počítačů můžeme vnímat už jako dostatečnou odpověď, ale podívejme se na poměrně staro-novou technologii, a to sice virtuální realitu.

Pomineme-li různé definice a vnímání tohoto pojmu, bych rád představil imerzivní virtuální realitu, jako vhodný nástroj pro zmodernizování edukačních procesů. Nebudu zde mluvit o konkrétním přiblížení této technologie, na to vzniklo už mnoho zajímavých populárně naučných, ale také i odborných článků; například zde: nebo , ale spíš se zaměřím na představení aktuálních a již v minulosti vytvořených konkrétních projektů, abych lépe přiblížím Vám, čtenáři jednotlivé možnosti této technologie, díky kterému si každý čtenář dokáže sám vyjasnit, v čem tedy aktuální přínos spočívá.

Projekty jsem vybral s různým oborovým, popřípadě s různým zaměřením na rozvoj dovedností u jedince.

Projekt nabízí různorodé virtuální prohlídky, které jsou zprostředkovány formou návštěvy některých z nejlepších světových muzeí umění. Studenti se tak touto formou mohou učit o světových uměleckých dílech a kulturních památkách. Díky souběžné spolupráci s průmyslovými společnostmi vyrábějícími HMD zařízení, se tak projekt může i nadále inovovat pro dosažení nejlepšího výsledku pro uživatele.

Aplikace vznikla ve spolupráci s Královskou vysokou školou chirurgů v Irsku a společností Immersive VR Education. Jedná se o virtuální simulaci traumatického scénáře po dopravní nehodě a je na uživateli, jak naloží se svým časem, aby zachránil život. Aplikace je především určena pro zdravotní pracovníky a praktikanty, ale díky svému vyhotovení ji mohou vyzkoušet i uživatelé, kteří lékařský výcvik neprodělali a poučit se tak v ponořující virtuální realitě.

Tento projekt se zaměřuje na děti trpící poruchou autistického spektra. Porucha se vyznačuje tím, že jedinci trpící touto poruchou nejsou schopni reagovat na každodenní požadavky jiných lidí v reálném životě. Formou interaktivní virtuální simulace se tento projekt snaží zlepšit komunikační dovednosti u dětí trpících autismem.

Webová softwarová platforma, která prostřednictvím interaktivních nástrojů podporuje tvorbu virtuálních prohlídek — XOOM Experience. Tyto virtuální prohlídky se skládají ze sekvence jednoho nebo více plynule integrovaných 360° videí, které jsou obohaceny o interaktivní prvky a mohou být snadno přehrány v mobilních zařízeních. Uživatel tak k virtuálnímu zážitku už dále potřebuje jen HMD zařízení — příkladem může být levný Google Cardboard nebo o něco dražší Samsung Gear VR.

Program SeLL je vzdělávací systém anglického jazyka, který kombinuje ponořující virtuální realitu s umělou inteligencí. Program vznikl z důvodu nedostatečné ústní praxe čínských studentů angličtiny, kteří se jen těžko odhodlávají k anglické komunikaci. Ve virtuálním prostředí uživatel v anglickém jazyce reaguje na předem připravený scénář. Odpovědi jsou následně po ústní a výslovnostní stránce vyhodnoceny a studentovi je předána zpětná vazba v reálném čase.

Materiály:

Pro rozšíření tohoto tématu mohu doporučit následující články:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store