Založení školy, proces plný papírování.

Jana Gábrišová
Apr 25, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
zdroj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na svých webových stránkách zveřejněný postup, jaké kroky podniknout, pokud si chceme založit novou školu.

Tento proces se skládá ze dvou částí:

· Ustavení a vznik právnické osoby,

· Zápis školy, jejíž činnost bude tato právnická osoba vykonávat, do školského rejstříku.

Co je to ustavení? Jedná se o zřízení nebo založení. Dle občanského zákoníku § 122 lze právnickou osobu ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví zvláštní právní předpis.

Předmět podnikání musí být vzdělávání a jméno právnické osoby musí označovat příslušný typ a právní formu v souladu se školským zákonem.

Nejčastěji se tak setkáváme se společností s ručením omezeným, ústavem, příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou.

Zápis do rejstříku škol a školských zařízení probíhá u příslušného krajského úřadu dle sídla právnické osoby.

K úspěšnému schválení žádosti a zápisu do rejstříku musí právnická osoba doložit řadu náležitostí:

· Správně vyplněný formulář žádosti s průvodním dopisem, co vlastně chci a proč o to žádám.

· Seznam zaměstnanců dle jejich pracovních pozic (netřeba uvádět konkrétní jména), souhrn majetku, který bude k provozu školy a výuky potřeba, včetně popisu nemovitosti, kde se škola bude nacházet. Také je nutno doložit s jakými zdroji financí právnická osoba počítá a budou ji poskytovány během její činnosti.

· Doložit povolení k užívání nemovitosti k provozování činnosti nebo vlastnické právo k nemovitosti.

· Potvrzení ze stavebního úřadu a z hygienické stanice, že nemovitost a vnitřní prostory jsou vhodné k výkonu činnosti.

· Doklad, že právnická osoba opravdu vznikla.

· Seznam vyučovaných oborů, včetně případných akreditací.

· Seznam míst, kde všude bude výuka probíhat.

· Životopis ředitele školy, včetně výpisu z trestního rejstříku a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

· Čestné prohlášení, že právnická osoba není prohlášena v insolvenci nebo neprobíhá insolvenční řízení.

· Datum zahájení činnosti právnické osoby.

· Stanovisko kraje k působní právnické osoby na jeho území, pokud není zároveň jeho zřizovatelem. (pouze v případě středních, vyšších odborných škol a konzervatoří)

Žádost s průvodním dopisem tedy bude obsahovat řadu příloh. V době e-governmentu lze některé z požadavků na doložení považovat za opravdu nadbytečné (doklad, že právnická osoba vznikla (najdeme ve veřejném rejstříku a sbírce listin), nenachází se v insolvenci (najdeme v insolvenčním rejstříku) nebo výpis z trestního rejstříku osob v případě výkonu funkce ředitele). K těmto informacím má krajský úřad přístup zdarma ze svého úřadu a žadatele stojí jejich ověřené výpisy finanční náklady navíc.

Minimálně tedy požadavky na právnickou osobu žádající o zápis do školského rejstříku bych podrobila revizi, počet požadavků by se dal snížit nebo je nepožadovat v ověřené verzi.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store