Založení vlastní školy

Monika Faltová
Apr 24, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Při zjištění že v ČR legální provozovat unschooling, vyvstává otázka zda, to jde obejít. Lze si tedy založit školu, která by byla podle vlastních pravidel?

Samo MŠMT nabízí celkem jednoduchý návod, jak si školu zařídit.

1 — Ustanovení a vznik právnické osoby; 2 — Zápis školy, jejíž činnost bude tato osoba vykonávat; 3 — Odpovídající právní formu školy / školského zařízení podle kategorie zřizovatele stanoví § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)

To nezní až tak složitě. V pouhých třech krocích si tedy můžeme založit školu. Nejprve je nutné nastudovat si zákon, který obsahuje krásné věty ( …zřizovateli se zřizuje zřizovatelskou smlouvou.) Dále pak splnit podmínky pro zařazení do rejstříku škol. Přijmutí nebo odmítnutí takové žádosti záleží na tom nakolik náplň učiva soukromé školy odpovídá školskému zákonu, zda je soulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávání daného kraje nebo také na tom zda jsou v okolí dostupné školy, které nemají naplněnou kapacitu.

Zařazení soukromé školy do školského rejstříku garantuje, že vzdělání v ní je rovnocenné vzdělání získanému v analogických školách veřejných.

Vcelku by tedy s těmi správnými úmysly a dobrou konstelací hvězd neměl být problém si školu založit. Kolize nastává ve chvíli, kdy byla původní představa o soukromé škole v duchu svobodného učení nebo to měla být klička k utvoření legálního unschoolingu. V čem vám zůstává volnost je způsob, jakým budete učit a přistupovat k žákům, obsah učiva však zůstává nezměněný.

Ale aby vše nebylo ryze pozitivní a zaručující jednoduchý profit ze založení a provozu soukromé školy, objevují se zprávy o tom, že MŠMT tuto konkurenci úplně rádo nevidí. Reference a .

Na následujícím grafu vytvořeného MŠMT je evidentní poměr soukromých a státních škol a jak se mění úspěšnost uznávání škol do rejstříku.

Image for post
Image for post

Je to dobře? Přísná pravidla daná zákonem mají svá odůvodnění, a ačkoliv je idea svobodného vzdělávání velmi lákavá, je potřeba představit si i obrácenou stranu mince — vzdělání nahodile vedené, nijak nestrukturované a v reálném životě nepoužitelné. I taková varianta by mohla být výsledkem laxního přístupu MŠMT, které naštěstí není realitou. I přestože rodiče protestují a chtějí školu přímo dle svých představ, ne všem lze vyhovět. A to je možná dobře.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store