Zneužití nových technologií: drony

Sára Hrabalová
Mar 26 · 3 min read
Pixabay.com

Mnoho technologických inovací má důležité postavení ve společnosti a dokáže posloužit ke zlepšení kvality života občanů i k jeho zpestření. Technologie jsou nám nápomocny v lékařství, farmaceutice, armádě a mnoha dalších oblastech. Hrají klíčovou roli při řešení krizových situací anebo také při řízení a rozvoji podniků a služeb. Se sebou ale nesou stejně tak nové formy zločinu. Mohou usnadňovat protiprávní jednání a pomáhat kriminalitě téměř ve všech oblastech trestné činnosti. V tomto smyslu zaujímají zajímavé postavení drony. Ty se v poslední době stávají fenoménem moderní doby a poslouží nejen k zábavě a ušlechtilým činům, ale také ke konání protiprávních činností.

Dron

Bezpilotní letoun (někdy UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle nebo také dron z anglického drone) je letadlo bez posádky, které může být řízeno na dálku, nebo létat samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů nebo pomocí složitějších dynamických autonomních systémů. Bezpilotní letadla se používají často v armádě k průzkumným i útočným letům. Používají se také k mnoha civilním úkolům, například k hašení požárů, policejnímu sledování nebo průzkumu terénu. [1]

Narušení soukromí a špehování

Soukromí dokážou drony narušit s naprostou nenápadností. Vzhledem k tomu, že sebou může nést videokamery a mikrofony, nabízí se příležitost využít jej ke špehování či stalkingu. Drony dokáží díky kamerám s ptačí perspektivou ověřovat zabezpečení budov, sledovat pohyb osob a pomocí mikrofonů odposlouchávat, přičemž pachatel se může nacházet desítky či stovky metrů od místa, kde se dron pohybuje, případně nemusí být přítomen vůbec. Drony tedy mohou sloužit jako klíčová technologie pro loupeže, stalkingu či vydírání.

Pixabay.com

Distribuce drog

Dle Americké DEA jsou drony populární metodou k přepravě drog. A velmi aktivně k ní dochází právě nad americko-mexickou hranicí. V roce 2015 DEA zadržela přes stopadesát dronů přepravujících drogy nejčastěji to ale byly ty, které se samy zřítily k zemi. [2]

Terorismus

Terorismus je pravděpodobně nejnebezpečnější, co se týče zneužívání dronů. Jejich dostupnost je snadná, náklady na pořízení v současné době nemusejí být příliš vysoké a mohou nést různé předměty tedy i střelní i chemické zbraně či výbušniny. Kromě toho je snadné je ovládat. Prostřednictvím drona je tedy teroristický útok, vzhledem k těmto možnostem, poměrně snadno proveditelný. Jako možnou obranu pak lze využít detekční systémy a nástroje, díky nimž je zjistitelné, že se dron přibližuje. U běžných komerčních dronů, které využívají k navigaci GPS je reálné GPS signál rušit. [3]

Federal warning issued about terrorists using drones. In: Youtube [online] [4]

Zdroje

[1] Co je dron? DroneWeb [online]. ©2015–2019 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: http://www.droneweb.cz/co-je-dron.

[2] PAŠKOVÁ, Miroslava. Drony ve světě zločinu: Jako vždy mají lumpové náskok. Státní ozbrojené a bezpečnostní složky [online]. 2015. [cit. 2020–03–25] Dostupné z: http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/drony-ve-svete-zlocinu-jako-vzdy-majilumpove-naskok.

[3] UHLÍŘ, Martin. Drony můžou hledat děti i posloužit teroristům. Respekt [online]. 2018 [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/spolecnost/drony-uz-umi-hledat-deti-i-slouzit-teroristum.

[4] Federal warning issued about terrorists using drones. In: Youtube [online]. [cit. 2020–03–25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=wmDkKWsw1BE. Kanál uživatele CBS This Morning.

EDTECH KISK

Sára Hrabalová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade