Zneužití osobních dat na internetu

Lucie Brychtová
Mar 23 · 2 min read
Zdroj: usbeketrica.com

Moderní technologie nám bezpochyby přinesly a otevřely spoustu nových možností a příležitostí. V dnešní době už je nemožné představit si bez moderních technologií náš každodenní život, my lidé jsme na nich doslova závislí. Avšak nic není na světě pouze černobílé. Každá mince má dvě strany a není tomu jinak ani v případě moderních technologií, které v sobě skýtají nejenom pozitivní, ale zároveň také i své temnější stránky.

Nové technologie pro nás představují nové výzvy, se kterými se jako společnost budeme muset v budoucnu vyrovnat. K největším výzvám patří pro nové technologie představuje bezesporu otázka zneužitelnosti osobních dat. S touto skutečností jde v ruku v ruce velký nárůst dat. Každý z nás za sebou zanechává datovou stopu v podstatě na každém rohu, stačí pouze zaplatit platební kartou v obchodě. Téměř dennodenně své osobní údaje poskytujeme při nakupování a placení na internetu. Pomocí moderních technologií je až neuvěřitelně jednoduché nás sledovat a často si to ani neuvědomujeme. V posledních letech se naštěstí již začalo více mluvit o ochraně osobních dat a údajů. Nejvíce se debata otevřela po velkém skandálu Facebooku v souvislosti s firmou Cambridge Analytica, kdy vyšlo najevo, že unikla data milionů lidí bez jejich souhlasu pro marketingové účely.[1] Dá se předpokládat, že někteří lidé jsou od této doby více opatrnější a citliví na sdělování svých osobních údajů.

Co dělat pro to, aby naše data byla co nejvíce v bezpečí? V první řadě je určitě důležité dodržovat základní zásady bezpečnosti na internetu, ke kterým patří především: nenavštěvovat stránky s nezabezpečeným obsahem, chránit svůj počítač před proti všem počítačových virům, nikomu nesdělovat svá přihlašovací hesla, nezveřejňovat veřejně citlivé údaje, nepřipojovat se na nezabezpečenou wi-fi, stahovat pouze z ověřených stránek a nastavit si správně soukromí na sociálních sítích.

Pravdou ale zůstává, že ačkoliv se budete chovat na internetu sebevíce bezpečněji, nikdo vám nemůže zaručit, že vaše data nebudou zneužita. V tomto směru záleží především na nás samotných, do jaké míry si svých osobních dat vážíme a jakou pro nás mají cenu.

Použité zdroje:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Lucie Brychtová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade