Zneužitelnost nových technologií pro získání osobních informací

Image for post
Image for post
Zdroj: https://www.canadianbusiness.com/technology-news/data-privacy-regulation-stifling-competition-macdonald-laurier/

Dnešní doba přináší neustále nové a nové technologie a jejich vylepšení, zdaleka ne vždy ale s nimi přijde i dostatečné zabezpečení vůči zneužití. U některých technologií by to bylo i velmi těžce proveditelné, téměř vždy se nějaká skulina najde. Zaměřím se spíše na obecné ohrožení osobního soukromí a informací, než na možné získání hesel k jaderným hlavicím :)

Je mnoho způsobů, jak hackeři mohou zkoušet získat vaše osobní údaje, se spoustou z nich jste již určitě slyšeli. Uvedu zde jen několik příkladů, jako phishing, počítačové viry, catfishing, trojský kůň a mnoho dalších. I chráněné systémy ale mají své skuliny.

Například kyberšikana na Facebooku: uživatel, který mi posílá urážlivé zprávy jde zablokovat, ale nic mu nebrání v založení nového účtu a opětovnému odesílání těchto zpráv. I při smazání mého účtu a opětovném založení můj nový účet půjde dohledat podle několika stěžejních přátel, které si přidám.

Nové technologie můžou například zneužívat i stalkeři ke sledování svých obětí. I když si osoba na sociálních sítích téměř vše zablokuje, vždy může někdo z vašeho okolí zveřejnit vaši fotku (i když bez označení), napsat status že s vámi někde je, nebo i zmínit budoucí plány firmy/oddělení/školy. To vše bez vašeho vědomí.

Někdy stačí i jen zapomenout smazat starý úkol do školy. V předmětu Informační bezpečnost jsme se snažili zjistit co nejvíce informací o některém spolužákovi. Mě se povedlo dohledat i jeho rodokmen za posledních 200 let, který zveřejnil někdy na střední škole jako domácí úkol na vlastní HTML stránce. Tímto jsem mohla následně zjistit bydliště jeho rodiny i jeho samotného, najít si všechny na sociálních sítích…

Ne vždy jde vše ochránit, jako v případě výše. Dříve se informační bezpečnost a zneužitelnost informací tolik neřešila, a nyní můžou staré věci představovat skulinu ve vaší bezpečnosti. Já sama jsem se po tomto objevu snažila projít si staré věci, webové stránky a podobné a co nejvíce nechráněných věcí smazat, ale stejně se mi to již nepovedlo zcela vymazat, jak všichni víme, internet je věčný…

Jednou z možností, jak se tomuto vyhnout, je důsledně systémově kontrolovat všechny soukromé zprávy a obrázky, i obsah stránek/webů, což je ale zásahem do soukromí uživatelů a může je omezovat. Na druhou stranu by to některým přineslo větší bezpečnost… Jako všude, i zde je to o vybalancování poměru kontroly za získání větší bezpečnosti. Vysoká míra kontroly (zpráv, obsahu, blogů…) přinese vyšší míru bezpečnosti díky kontrole, ale za cenu ztráty soukromí.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store