Egid van Houtem
Mar 4, 2018 · 2 min read

Wat tijd, een slaapzak en een koffiekopje te maken hebben met innovatie.

Afbeelding Wikicommons

In een buitengewoon boeiend interview met de Luxemburgse Jean-Claude Biver (in misschien wel het beste business magazine: Brand Eins), zaten drie prachtige voorbeelden rondom innovatie en vernieuwing van deze veteraan die 3 Horloge merken (TAG Heuer, Zenith en hublot) nieuw leven inblies.

  1. Tijd
    Biver geeft aan niet meteen aan de slag te gaan als hij gevraagd wordt om een merk te resetten of te vernieuwen. Dit zou een aanfluiting zijn voor de cultuur en geschiedenis van de organisatie. Geef jezelf de tijd om de organisatie, omgeving en de wordingsgeschiedenis echt te leren kennen.
  2. Slaapzaak
    Neem de slaapzak mee om op kantoor te overnachten. Dan ontdek je de ziel van een bedrijf pas echt en daarnaast dwingt het respect af. Laat zien dat je er zelf ook echt voor gaat. Niet een keer, maar meerdere keren. Voor wie wel eens een nachtje heeft doorgehaald op kantoor kent ongetwijfeld de magie, waar Biver naar verwijst.
  3. Nieuwsgierigheid
    Cultiveer nieuwsgierigheid. Cultiveer het, train je geest, maak het tot je eerste natuur. Om te beginnen kun je jezelf bij elk kopje koffie afvragen. Waarom dit kopje? Waarom deze hoeveelheid? Hoe wordt het gemaakt? Hoe zou een ander kopje er uit zien? Voor wie dit dagelijks traint, wordt het een onmisbaar mechanisme.

Boeiende inzichten die mij persoonlijk wel aanspreken. Lees het hele interview hier. (Paywall)

Egid van Houtem

Mijn persoonlijke blog over innovatie, digitale transformatie en cultuur.

Egid van Houtem

Written by

Programmaleider Cubiss Limburg | Innovator, Moderator & Facilitator | Techdandy blog | Weetgierig Newsletter

Egid van Houtem

Mijn persoonlijke blog over innovatie, digitale transformatie en cultuur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade