Drie lessen van een horlogemaker

Egid van Houtem
Mar 4, 2018 · 2 min read

Wat tijd, een slaapzak en een koffiekopje te maken hebben met innovatie.

Image for post
Image for post
Afbeelding Wikicommons

In een buitengewoon boeiend interview met de Luxemburgse Jean-Claude Biver (in misschien wel het beste business magazine: Brand Eins), zaten drie prachtige voorbeelden rondom innovatie en vernieuwing van deze veteraan die 3 Horloge merken (TAG Heuer, Zenith en hublot) nieuw leven inblies.

  1. Tijd
    Biver geeft aan niet meteen aan de slag te gaan als hij gevraagd wordt om een merk te resetten of te vernieuwen. Dit zou een aanfluiting zijn voor de cultuur en geschiedenis van de organisatie. Geef jezelf de tijd om de organisatie, omgeving en de wordingsgeschiedenis echt te leren kennen.
  2. Slaapzaak
    Neem de slaapzak mee om op kantoor te overnachten. Dan ontdek je de ziel van een bedrijf pas echt en daarnaast dwingt het respect af. Laat zien dat je er zelf ook echt voor gaat. Niet een keer, maar meerdere keren. Voor wie wel eens een nachtje heeft doorgehaald op kantoor kent ongetwijfeld de magie, waar Biver naar verwijst.
  3. Nieuwsgierigheid
    Cultiveer nieuwsgierigheid. Cultiveer het, train je geest, maak het tot je eerste natuur. Om te beginnen kun je jezelf bij elk kopje koffie afvragen. Waarom dit kopje? Waarom deze hoeveelheid? Hoe wordt het gemaakt? Hoe zou een ander kopje er uit zien? Voor wie dit dagelijks traint, wordt het een onmisbaar mechanisme.

Boeiende inzichten die mij persoonlijk wel aanspreken. Lees het hele interview hier. (Paywall)

Egid van Houtem

Mijn persoonlijke blog over innovatie, digitale…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store