Frihet, ansvar og mangfold

Kjære medlemmer og sympatisører i Eidsvoll Høyre,

Jeg vil begynne med å takke årsmøtet for den tilliten de har gitt meg som ny foreningsleder for Eidsvoll Høyre. Å få tillit til å lede et politisk parti i opposisjon, ser jeg også som tillit til å lede arbeidet med å videreutvikle vår politikk, engasjere medlemmer og rekruttere sympatisører. Og det er akkurat dette jeg vil bruke de neste to årene på å gjøre.

Tidligere i år fikk alle medlemmer i Høyre en faktura med medlemskontingenten for medlemskap i posten. Dette var en faktura jeg betalte med glede og med spesielt stor glede akkurat i år. Det skyltes ikke egne ambisjoner men vår statsministers velvalgte ord om Høyres ideologi på baksiden:

“Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Du skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme ditt eget liv og din egen fremtid, basert på respekt for andre og for fellesskapet. For Høyre er demokrati mye mer enn flertallsstyre. Om du velger annerledes skal det møtes med åpenhet og toleranse fra samfunnets side. Mangfold og ulikheter er kilder til utveksling av ider, fornyelse og kreativitet. Frihet ansvar og mangfold er grunnlaget for Høyres politikk.”

Dette er ord jeg ønsker at vi skal etterleve i lokalpolitikken i Eidsvoll. Vi skal formidle og føre en politikk som bygger på verdiene: frihet, ansvar og mangfold. Dette er grunnen til at vi ønsker økt valgfrihet. Dette er grunnen til at vi fører en ansvarlig og helhetlig politikk. Dette er grunnen til at vi vil bygge et samfunn med rom for det mangfoldet vi mennesker utgjør.

For at foreningen sammen skal utforme politikk trenger vi møteplasser for å diskutere og skape politikk. Derfor er det med stor glede at jeg kan presentere: Politisk verksted. I året som har vært har styret jobbet med og utformet et politisk utvalg som nå ledes av Hans Hagene. Dette utvalget vil i forkant av styremøtene holde et møte vi kaller Politisk verksted. Det vil være åpent for medlemmer og sympatisører til å diskutere aktuell politikk. Det første møtet vi finne sted 10. Februar (event). Og på dette møtet vil det være mulighet for å komme med innspill til og diskutere Høyres stortingsprogram for neste periode (2017–2021). Dette møtet og fremtidige møter vil da fungere slik at innspill og signaler videreformidles til gruppeleder og styret som tar det med videre i det politiske arbeidet.

Jeg håper at du som leser dette vil være med å ta del i diskusjonen som former fremtiden! For Eidsvoll og Norge vil være et enda rikere samfunn når det mangfoldet vi mennesker utgjør kommer sammen for å finne løsninger. Og felles for oss som engasjerer oss i Høyre er at vi ønsker: frihet, ansvar og mangfold.

Vennlig hilsen,

Christoffer Nyborg

Leder, Eidsvoll Høyre

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.