Emre Kızıldaş
Published in

Emre Kızıldaş

EF Core İle Bütünsel Bağlantı Dayanıklılığını Nasıl Sağlarız?

Photo by Artem Kniaz on Unsplash
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddDbContext<PicnicContext>(
options => options.UseSqlServer(
"<connection string>",
providerOptions => providerOptions.EnableRetryOnFailure()));
}
sqlOptions.EnableRetryOnFailure(maxRetryCount: 15, maxRetryDelay: TimeSpan.FromSeconds(30), errorNumbersToAdd: null)

Peki veri kaydederken yapılan diğer olayların tutarlılığı?

var priceChangedEvent = new ProductPriceChangedIntegrationEvent(catalogItem.Id, productToUpdate.Price, oldPrice);

--

--

Çeşitli yazılım dillerinde ve platformlarında projeler oluşturmak üzere paylaşımlarda bulunduğum kişisel blog.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store