DE — Reduce, Remove, Away, Down (Giảm, Loại trừ, Xuống)

Linh Pham (Louise)
Feb 8, 2017 · 2 min read

Từ Gốc (Word Root) là nền tảng của hơn 70% ngôn ngữ tiếng Anh hiện đại. Học Từ Gốc là cách nhanh nhất để bạn đoán nghĩa và hiểu được trăm nghìn từ vựng mới mặc dù chưa học bao giờ. Đây gọi là học 1 hiểu 10, thậm chí là 100! 😍

Từ Gốc hôm nay là DE , nghĩa là Reduce, Remove, Away, Down (Giảm, Loại trừ, Xuống)

Các từ quen thuộc xuất phát từ DE là:

Debug (v): /diːˈbʌɡ/ to remove bugs. Gỡ lỗi phần mềm. Debugging (n) 👾

 • Games are the worst to debug. 🎮

Dethrone (v): /dɪˈθrəʊn/ to remove a king/queen from power. Phế vị, truất ngôi. Dethronement (n) 👑

 • For the first time in the history of Europe, a monarch was not only dethroned by the masses, but also executed. 👸🏻

Deficient (adj): /dɪˈfɪʃ(ə)nt/ lacking the correct amount of something. Thiếu, không đủ, Deficiency (n)

 • A diet deficient in vitamin D. 🌞

Decelerate (v): /diːˈseləreɪt/ to slow down. Đi chậm lại, làm chậm lại. Deceleration (n) 📉 🔻

 • International growth rates decelerated in the early 1970s.

Tip nhớ từ:

DE: liên tưởng đến số lượng dê 🐐 bị săn bắn (bị loại trừ) nên giảm xuống rất nhanh khiến cho tổ chức bảo vệ động vật thế giới lo lắng vô cùng, lo hơn cả lo tê giác🔻😱


Follow chúng mình nếu như các bạn cảm thấy Engeek hữu ích và muốn giúp đỡ nhóm mình về mặt tinh thần 🤣

Giki! (EnGeek)

Expand your English vocabulary at light speed, with memory techniques from Cambridge neuroscientist and smart algorithms⚡️🚀 https://giki.app.link/RWXYgco9tF

  Linh Pham (Louise)

  Written by

  Building http://LOGIVAN.com

  Giki! (EnGeek)

  Expand your English vocabulary at light speed, with memory techniques from Cambridge neuroscientist and smart algorithms⚡️🚀 https://giki.app.link/RWXYgco9tF

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade