True IoT จับมือ เน็กซ์พายยกระดับ NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ที่พัฒนาโดยเนคเทค-สวทช. ให้เชื่อมต่อบนโครงข่าย NB-IoT ของทรู ได้รายแรกในไทยวันนี้

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจไอโอที ประกาศความร่วมมือ ระหว่าง TrueIoT ผู้ให้บริการ IoT รายแรกในประเทศไทยที่มีโครงข่าย NB-IoT ครอบคลุมทั่วประเทศใช้ได้จริงแล้ววันนี้ กับ บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด

บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ที่พัฒนาโดยเนคเทค-สวทช. โดย นายชาวีร์ อิสริยภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม NETPIE ให้สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย NB-IoT ครั้งแรกในไทย เพิ่มทางเลือกให้นักพัฒนา (Makers) นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจใช้งาน IoT สามารถพัฒนาและใช้งานอุปกรณ์ IoT และเครื่องมือต่างๆ โดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NETPIE ผ่านโครงข่าย NB-IoT ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้ผู้ใช้บริการ TrueIoT สามารถเลือกแพลตฟอร์มได้ตรงตามความต้องการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศด้าน IoT ของประเทศไทยให้เติบโตและขยายการใช้งานกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุค Thailand 4.0

NETPIE เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า NETPIE ในการให้บริการ IoT Cloud Platform เพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อเชิงพาณิชย์ นักพัฒนาและผู้ที่สนใจสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE ได้ฟรีที่ https://netpie.io/ และสามารถใช้งาน NETPIE NB-IoT Library บนเครือข่าย NB-IoT ของ TrueIoT ได้แล้ววันนี้

Like what you read? Give Dearraya Naja a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.