Kalifornia: álmodj nagyot!

Az ENVIENTA épp a Szilícium-völgy fele tart…

Gabriel Varaljay
Mar 20, 2019 · 2 min read

Amikor ezt az írást olvasod Gabor és én már valahol az Atlanti óceán vagy épp Kanada felett repülünk. De inkább kezdjünk mindent az elejétől…

Image for post
Image for post
Kép: Valeria Aksakova / Freepik

Lehet, hogy az ENVIENTA projekt sokak szemében most még megelőzi korát, ám mégis (és most főleg Gábor magyarországi tapasztalatairól beszélek) egyre többen vannak azok, akik felismerik ezen megoldáscsomag helyét a jelenlegi gazdasági-ökológiai rendszerben.

Ettől függetlenül jött egy gondolat, hogy vajon milyen reakciót váltanánk ki, ha a projektünket a Szilícium-völgyben mutatnánk be. A gondolatból terv lett, volt aki a tervet később megtámogatta, és most eljutottunk odáig, hogy elindultunk (ahogy mi nevezzük) erre a “tanulmányútra” Kaliforniába.

Csak tisztázásként, azért tanulmányút, mert elsődleges célunk az, hogy feltérképezzük a Szilícium-völgy légkörét, mint fejlesztői, mint pedig befektetői oldalról. Vannak már előre leszervezett találkozóink eléggé ismert személyiségekkel is, és van köztük olyan, amelyről egymásközt sem beszélünk, csak összenézünk mosolyogva. Lehet, hogy ezek meg sem valósulnak? Lehetséges, hogy ez az egész álom csupán? Nem tudom, de az biztos, hogy megszereztük a szükséges engedélyeket: van vízmumunk, van repjegyünk és ülünk a gépen.

Engedtessék meg nekem, hogy egy kicsit szentimentális legyek.

A London Heathrow reptérre tartó éjszakai buszunk ablakából kitekintve egy Kaliforniát hirdető billboard “Álmodj nagyot!” feliratára tévedt a tekintetünk. Bevallom, az én szemem egy kicsit könnyes lett. Nem is az általam Londonban sosem látott reklám-kampány hatására, hanem mert mindezt az agyam egyfajta jelként fogta fel (és ez egy iszonyat jó érzés).

Terveim szerint itt a blogon minden nap jelentkezem majd hosszabb-rövidebb beszámolókkal. Kövesd az ENVIENTA Instagram csatornáját is, amit aktívan használunk.

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok…

Gabriel Varaljay

Written by

co-founder / CEO of ENVIENTA🌱 and VixT startup 🤖— HUN 🇭🇺 and ENG 🇬🇧

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Gabriel Varaljay

Written by

co-founder / CEO of ENVIENTA🌱 and VixT startup 🤖— HUN 🇭🇺 and ENG 🇬🇧

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store