Kulturális dimenzióváltás

Gabriel Varaljay
Jul 20, 2017 · 1 min read

Koszecz Sándor — OSCE Days 2017 (videó)

Koszecz Sándor, az Életfa Kulturális Alapítvány elnöke, illetve az Envienta szervezetfejlesztési vezetője

“Cselekszel, szenvedsz, vagy lázadsz? Magyarországon az emberek kb. 67%-a elszenvedi a körülményeit, kb. 23% lázad ellene és csupán 10% cselekszik. Miközben minden változik, egyre többen nem értik, hogy mi történik körülöttük. A közösség az a megtartó erő, amely segít, eligazít, motivál… Ma Magyarország minden településén van olyan közösségi tér, amely innovációs fejlesztő központ is lehetne. Fedezzük fel újra ezeket a tereket magunkért, közösségeinkért!” Koszecz Sándor

Sándort én személy szerint közvetve már évek óta ismerem és komolyan nagy örömömre szolgál, hogy csatlakozott az ENVIENTA-hoz, mit több, szervezetünk oszlopos tagja. Lehet elfogultan fog hangzani, de Sándor a szememben az a fajta vezető mintakép, aki a legfeszültebb pillanatban is (és erre nem egyszer volt már példa) képes a tárgyaló feleket érzelmektől mentesen észérvekkel érvelve lenyugtatni. 💚

Interjú Sándorral:

Napjaink technológiai fejlődése úgy tűnik állva hagyja az embert, így a humánfejlesztés és közösségfejlesztés létfontosságú válik Koszecz Sándor, az Életfa Kulturális Alapítvány elnöke, illetve az ENVIENTA szervezetfejlesztési vezetője szerint. Ezzel együtt azonban minden településen van olyan kulturális intézmény, mely innovációs fejlesztő központtá, közösségi térré alakítható. A kulturális dimenzióváltás jegyében érdemes volna ezeket újra felfedeznünk és tartalommal megtöltenünk. Ez az Envienta projekt egyik deklarált célja is egyben. Erről szólt Sándor előadása, amelyet az alábbi videóban tudsz megtekinteni:

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok…

Gabriel Varaljay

Written by

co-founder / CEO of ENVIENTA🌱 and VixT startup 🤖— HUN 🇭🇺 and ENG 🇬🇧

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade