Megatrend kutatások

Gabriel Varaljay
Jul 28, 2017 · 1 min read

Dr. Németh Tibor — OSCE Days 2017 (videó)

Dr. Németh Tibor megatrend kutató

A sok évtizedes kormányzati erőfeszítések és a társadalmak egyöntetű akarata ellenére ugyanazok a problémák merülnek fel, egyre erőteljesebben, nem kívánt jelenségek mutatkoznak a növekedésben, foglalkoztatásban, a népességben, természeti környezetben, a család modellekben, és más tényezőkben. Az OSCE Days konferencián az Envienta Dr. Németh Tibor megatrend kutatót hívta segítségül, hogy eligazodjunk a Föld teljes lakosságát érintő folyamatok közt.

Interjú:

Az emberiség nagy problémája, hogy sokszor szokásokat, társadalmi elvárásokat (“hiszen a szomszéd is ezt csinálja”) követ, amelynek eredményeképp lehet (sőt biztos), hogy nem arra tart a társadalom, amerre kellene. A helyes irány persze relatív, de abban egyet kell értenünk, hogy a jelenlegi helyzet és amilyen világot teremtettünk magunknak, az minden csak nem ideális.

Az igazi fejlődés ott kezdődik, amikor már ésszel felgogjuk azt, hogy merre is kellene menni. A következő lépés a tudás megosztása, amely a technológia előtti korokban nagyon korlátozottan működött (és a tudással hatalom is járt: rabszolgatartás, stb.). Napjainkban viszont, amikor minden zsebben ott egy okostelefon a tudás megosztása már nem jelent nehézséget. A kérdés persze az, hogy továbbra is mire figyelünk és mit tartunk fontosnak.

Dr. Németh Tibor megatrend kutató előadása erre hívja fel a figyelmet.

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Gabriel Varaljay

Written by

co-founder / CEO of ENVIENTA🌱 and VixT startup 🤖— HUN 🇭🇺 and ENG 🇬🇧

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade