Standout — az ENVIENTA Afrikában

2019. július 20-án jelenik meg a RemodAfrika és az Okada Books kiadó gondozásában “Standout” címmel az ENVIENTA projekt rövid történetét feldolgozó, illetve az envienta.org platform működését bemutató könyv.

Gabor Kiss
Apr 2, 2019 · 2 min read

A kiadvány — ahogy címe is sugallja — a legkiemelkedőbb kezdeményezéseket veszi górcső alá. Célja olyan alternatívák bemutatása, melyek földrészeken átívelő együttműködésre, a kreativitás kibontakoztatására, valamint alkotó-teremtő tevékenységre ösztönzik a világ fiatalságát.

Mint az köztudott, Afrika sajnos nem az egyetlen sereghajtónak számító térség — legalábbis technológiai fejlettségben. Ugyanakkor komoly esély van arra, hogy az első három ipari forradalom vívmányait részben nélkülöző kontinens lakói néhány lépcsőfokot kihagyva váljanak az Ipar 4.0 haszonélvezőivé.

Forrás: freepik.com

Ennek egyszerű a magyarázata.

Az exponenciálisan fejlődő, egymás hatásait felerősítő technológiák (pl. infokommunikáció, 3D nyomtatás, IoT, robotika, AI, biotech, stb.) vívmányai egyre olcsóbbá válnak. Ugyanakkor a megújuló energia használatával hálózatfüggetlenné, önfenntartóvá válhatnak korábban elmaradottnak tartott térségek.

Többek közt az ENVIENTA szempontjából sem mellékes kérdés, hogy platformunk hol találja meg célközönségét. Amennyiben célunk a technológiai fejlesztések földrajzi adottságoktól független, minél rövidebb úton és idő alatt való eljutattása, oda kell fókuszálnunk, ahol arra a legnagyobb szükség mutatkozik.

A könyv alcíme: “Az élet egy sztori, tedd hát érdekessé”

Mi sem lehetne jobb motiváció, mint annak felismerése, hogy mi vagyunk sorsunk egyedüli alakítói, egymással összefogva és alkotó közösségekbe szerveződve pedig erőnk megsokszorozódik. Erről is szól az ENVIENTA projekt.

A Standout hiánypótló kezdeményezés a maga nemében. A kiadó az iskolákban való terjesztést ingyenessé téve, a kereskedelmi eladásból származó bevételt pedig helyi startupok finanszírozására fordítva, komoly előremozdulást vár az innovációban.


Ha követni szeretnéd az ENVIENTA projektet, netán segíteni szeretnéd a munkánkat, gyere és csatlakozz a Facebook csoportunkhoz: https://www.facebook.com/groups/736575179754144/

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Gabor Kiss

Written by

Chairman of the Board - ENVIENTA Association

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade