OZP a OZZ z pohledu zaměstnavatele

Antonín Liška
Aug 5 · 4 min read

Jste odpovědným zaměstnavatelem, který nabízí práci i zdravotně handicapovaným lidem? Narazili jste mezi zájemci o zaměstnání na zkratky OZP či OZZ a nejste si jisti, co znamenají a jaké výhody vám mohou přinést? Následující článek přináší odpovědi nejen na tyto otázky.

epilepsie handicap ozz ozp postižení znevýhodnění práce zaměstnání
Ilustrační fotografie. | Zdroj: freepik.com

Zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením se zabývá převážně Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který praví, že všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, mají povinnost v rámci tzv. povinného plnění zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) či osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ), a to v minimálním podílu 4 % svých zaměstnanců. Pokud tak neučiní, musí v rámci tzv. náhradního plnění ročně odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy nebo odebírat výrobky a služby z chráněné dílny ve výši sedminásobku průměrné mzdy. Proto je obecně pro zaměstnavatele výhodnější první varianta, tedy povinné plnění, která sice obnáší trochu více administrativy, ovšem podniku ve finále ušetří finance, a navíc tak může prezentovat svou společenskou odpovědnost vůči lidem se zdravotním postižením (tj. OZP či OZZ).

Úlevy a výhody zaměstnavatelům zaměstnávající OZP či OZZ

Na druhé straně zaměstnávání OZP či OZZ skýtá pro firmu možnost daňových odpisů a dotačních příspěvků, které mají zaměstnavatele motivovat a podpořit v zaměstnávání zdravotně znevýhodněných. Důležité je v tuto chvíli zmínit, že se tak děje pouze, uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní poměr, nikoliv dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti. V praxi jde především o následující úlevy a zvýhodnění:

  • Slevu na dani upravuje § 35 Zákona č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmů a stanovuje slevu až 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (tzn. osobu s přiznanou invaliditou III. stupně) za zdaňovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok.
  • Příspěvek za zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením je ošetřen v § 75 Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Je jednorázový a může činit až 8 násobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením až 12 násobek průměrné mzdy. Takové pracovní místo musí být osobou se zdravotním postižením obsazeno po dobu 3 let.
  • Zaměstnavatel může pobírat příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením (§ 76 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), který činí až 48 000 Kč na jednu OZP za rok. Pozor, tento příspěvek se netýká OZZ.
  • Příspěvek na náklady při pracovní přípravě osoby se zdravotním postižením k práci může zaměstnavatel získat na přípravu OZP k práci, konkrétně na pokrytí mzdových nákladů zaměstnance, který přípravu provádí, případně na odbornou pomoc asistenta, a to až po dobu 24 měsíců (§ 72 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).
  • Posledním zvýhodněním je příspěvek při zřízení společensky účelného pracovního místa na úhradu mzdových nákladů zaměstnance v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na dobu až 24 měsíců (§ 113 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Mimo uvedených ekonomických benefitů je nutné zmínit také předpoklad, že zaměstnavatel s vysokou pravděpodobností může získat motivovaného zaměstnance, který dokáže ocenit možnost pracovního uplatnění i finančního přilepšení. Firma tak může posílit sociální atmosféru včetně diverzity pracovních týmů a získat konkurenční výhody, např. jako společensky odpovědná firma.

Chráněný trh práce

Ilustrační obrázek. | Zdroj: unsplash.com

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, mohou s Úřadem práce ČR uzavřít písemnou dohodu o uznání za tzv. zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Takový zaměstnavatel má nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, kterým jsou nahrazovány prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % prostředků zdravotně handicapovaného zaměstnance. V praxi se může jednat až o 13 600 Kč, jde-li o OZP, a až 5 000 Kč, jde-li o OZZ. Kromě toho k příspěvku náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na osobu.

Zaměstnavatel také může uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další vzniklé náklady vynaložené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace a příprava k práci

Aby se zvýšila uplatnitelnost osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce, je jim poskytována zvýšená ochrana. V praxi se jedná o pracovní rehabilitaci a přípravu k práci.

  • Pracovní rehabilitace (§ 69 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) je zaměřena na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Zabezpečuje ji krajská pobočka Úřadu práce ČR, vč. úhrady nákladů OZP s pracovní rehabilitací spojených. Tzn. že zaměstnavatel nehradí takovému zaměstnanci mzdu.
  • Příprava k práci (§ 73 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) směřuje k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Přípravu k práci osob se zdravotním postižením může zaměstnavatel realizovat na svém pracovišti na základě dohody uzavřené s Úřadem práce. Úřad práce pak může uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob.

Je zřejmé, že zaměstnanci se zdravotním handicapem mohou pro zaměstnavatele obecně představovat zajímavou a do jisté míry i atraktivní skupinu pracovníků přinášející firmě řadu finančních, sociálních i praktických benefitů.

Základní orientaci zájemců o práci, kteří jsou OZP či OZZ, v problematice zaměstnanosti, lze vnímat jako nutný předpoklad a zároveň přesvědčivý argument při jednání s potenciálním zaměstnavatelem. Zdravotní omezení se tak může stát jistou výhodou na současném přesyceném trhu práce.

Líbí se vám Epizóna, nový projekt Společnosti E? Podpořte nás jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Máte dotaz nebo konkrétní podnět? Napište nám na epizona@spolecnost-e.cz.

Epizóna

O epilepsii v práci bez předsudků

Epizóna

Jsme experty oborů psychologie, sociální práce, práva, bezpečnosti, HR nebo neurologie. Součástí týmu jsou také lidé s epilepsií. Lidem s epilepsií pomáháme se zaměstnáním, zaměstnavatelům nabízíme fakta a manuály, aby se spolupráce neobávali. Staňte se součástí a buďte u toho.

Antonín Liška

Written by

Sociální pracovník a projektový manažer, člen multidisciplinárního týmu Epizóny. Dlouhodobě se zabývám kognitivní rehabilitací.

Epizóna

Jsme experty oborů psychologie, sociální práce, práva, bezpečnosti, HR nebo neurologie. Součástí týmu jsou také lidé s epilepsií. Lidem s epilepsií pomáháme se zaměstnáním, zaměstnavatelům nabízíme fakta a manuály, aby se spolupráce neobávali. Staňte se součástí a buďte u toho.