Mám nějaké povinnosti vůči zaměstnavateli?

Aleš Benda
Epizóna
Published in
5 min readMar 16, 2021

--

Vzájemných povinností a práv je v pracovním vztahu tolik, že kvůli nim máme k dispozici celý zákoník práce a mnoho dalších navazujících předpisů. Nicméně stojí za to si alespoň některé povinnosti připomenout. Následující nejčastější otázky z oblasti pracovněprávních povinností zaměstnance jsme sestavili tak, aby byly obzvláště přínosné lidem s diagnostikovanou epilepsií.

Je morálka vyžadována zákonem?

odpověď: ANO

V zákoníku práce je uvedeno, že bez ohledu na vlastní handicap, je mou základní povinností pracovat řádně podle svých sil, znalostí, schopností a v souladu se svým svědomím a právními předpisy.

Měl bych dodržovat zásady bezkonfliktní spolupráce s ostatními zaměstnanci a kolegy. Očekává se, že budu plně využívat stanovenou pracovní dobu, včas a hospodárně plnit pracovní úkoly i řádně hospodařit s prostředky a materiálem potřebným k výkonu práce.

Jsem povinen jít na lékařskou prohlídku?

odpověď: ANO

Pokud se jedná o preventivní péči, u které jde o posouzení zdravotního stavu zaměstnance vůči jeho pracovnímu výkonu, musím se jako zaměstnanec podrobit preventivní prohlídce, a to, pozor, u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), který mně je přidělen zaměstnavatelem.

Jako zaměstnanec nemám právo na svobodnou volbu lékaře, který preventivní prohlídku provádí.

Zaměstnavatel mi může umožnit výjimku a uznat lékařskou prohlídku od mého praktického lékaře. Podmínkou je, že moje práce spadá do I. rizikové kategorie a nemusím mít specializovanou zdravotní způsobilost (třeba piloti či horníci).

Pokud neuposlechnu zaměstnavatele, který mi nařídí preventivní prohlídku, lze toto jednání z mé strany posuzovat jako porušení pracovní kázně. Když tato situace nastane před uzavřením pracovního poměru, je to důvod pro neuzavření pracovní smlouvy.

Jaké druhy lékařských prohlídek tedy mohu čekat?

Vstupní, s tou musím počítat před nástupem do zaměstnání. Její výsledek musí být znám před zahájením pracovního výkonu. Tuto prohlídku hradí uchazeč o zaměstnání. Ale pokud bude přijat, zaměstnavatel mu ji proplatí. Pokud jde o posouzení práce v noci, vždy ji hradí zaměstnavatel.

Periodická mě čeká v průběhu zaměstnání podle zákonem daných termínů, a to v závislosti na riziku vykonávané práce a mém věku. Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen určit, do jaké rizikové kategorie patří mnou vykonávaná práce, a musí tento fakt sdělit nejen mně, ale zapsat jej i do žádosti o prohlídku u lékaře.

Lhůty preventivních pracovních prohlídek

Mimořádnou prohlídku může zaměstnavatel nařídit v případě, kdy má podezření, že kvůli mému zdravotnímu stavu již nemohu vykonávat danou práci, nebo mě naopak práce ohrožuje na zdraví či životě. Obvykle se tato prohlídka nařizuje po dlouhodobých dočasných pracovních neschopnostech. Tento druh prohlídky se mě bude týkat pravděpodobně i poté, co vyděsím zaměstnavatele a kolegy svým prvním záchvatem.

Výstupní prohlídku zaměstnavatel požadovat může, ale nemusí. Pošle mě na ni, když bude mít podezření, že práce u něj mi způsobila dlouhodobé poškození zdraví, a chce se ujistit, že tomu tak není.

Následnou prohlídku mohu absolvovat i po skončení pracovního poměru. Je to v případě, že se následky vykonávané práce mohou objevit později než je obvyklé.

Co z uvedeného vyplývá? Určitě jsem povinen se prohlídkám nařízených zaměstnavatelem podrobit. Ale pokud sám ve svém zájmu pravidelně navštěvuji odborné lékaře, a zejména absolvuji všechna požadovaná vyšetření, mohu si ušetřit spousty času při prohlídkách pracovních. Většina závodních lékařů totiž akceptuje dokumentaci od odborných specialistů. Na základě této dokumentace jsou pak schopni rozhodnout poměrně rychle a celý proces se může stát formalitou.

Mám povinnost sdělit zaměstnavateli svou diagnózu?

odpověď: NE

Aby nemusel zaměstnavatel posuzovat můj zdravotní stav sám, a aby nevstupovaly do hry předsudky a obavy, jsem povinen absolvovat jak vstupní, tak i další periodické nebo mimořádné prohlídky u závodního lékaře.

Tento lékař má právo požadovat po mně doplňující lékařská vyšetření a posudky. Je tedy možné, že před vydáním posudku, zda jsem, nebo nejsem schopen příslušné práce, po mně bude požadovat posudek od neurologa, očního specialisty nebo třeba audio vyšetření.

Dokud nesdělím svou diagnózu osobně, zaměstnavatel se ji nemá jak dozvědět.

Na závěr zaměstnavateli jen sdělí, zda a za jakých podmínek, jsem, či nejsem schopen vykonávat práci, kterou zaměstnavatel uvedl do formuláře žádosti.

Musím chodit na všechna požadovaná školení?

odpověď: ANO

Školení jsou v zásadě rozdělena na několik kategorií:

  1. Školení vyžadovaná zákonem, platná pro všechny zaměstnance
  2. Zákonná školení pro výkon dané profese (elektrikáři, řidiči apod.)
  3. Školení požadovaná zaměstnavatelem (softskills, hardskills)

Obecně má zaměstnavatel poměrně „volnou ruku“ v tom, jakou formu pro školení zvolí i v jaké lhůtě, kromě těch zákonných. Mnoho vzdělávacích akcí se dnes realizuje v on-line formě, a často je i možné se s ohledem na můj handicap dohodnout o délce, náročnosti či formě vzdělávací akce.

Musím dodržovat všechna bezpečnostní pravidla?

odpověď: ANO

V práci si musím neustále počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a poškození majetku zaměstnavatele. Dokonce když sám uvidím, že někde hrozí nebezpečí, musím na něj včas upozornit, nebo se i pokusit odvrátit vlastními silami nebezpečí vzniku škody. Nesmím však přitom ohrozit ani sebe ani další kolegy.

Spousty pravidel se mohou zdát být zbytečných. Jenže většina z nich vznikla až poté, kdy kvůli opomenutí bezpečného chování došlo k újmám na zdraví a někdy bohužel i ztrátám na životech.

Alkohol, kouření a další návykové látky?

odpověď: JSOU ZAPOVĚZENY

Odpověď asi nikoho nepřekvapila, tak jen pro upřesnění. Skutečně platí zákaz požívání alkoholických nápojů, jen na pár výjimek, kde to vyplývá z profese, např. u sommelierů.

Co se týká kouření, nesmí obtěžovat ostatní zaměstnance. Dokonce si nesmím zapálit ani když mi to kolegové na pracovišti dovolí. Na druhou stranu se mohu se zaměstnavatelem dohodnout, aby pro konání této potřeby vyhradil místo, či přímo místnost.

Pozor, jsem povinen se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek (alkotest, drugtest). Pokud se zjistí, že jsem pod vlivem, můžu být propuštěn.

Musím nosit montérky od zaměstnavatele?

odpověď: ANO

I přes pocit, že moje vlastní oblečení je pohodlnější, je mojí povinností používat v zaměstnání přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. A nejedná se vždy jen o oblečení, ale často i o ochranu očí (brýle, štíty), ochranu sluchu (mušlové antifony či špunty), ochranu dýchacích cest (respirátory, masky), ochranu nohou a rukou (boty, rukavice) a další potřebné věci.

Zaměstnavatel mi musí tyto prostředky sám pořídit. Nemá právo po mně chtít, abych si je koupil s tím, že mi je zpětně proplatí.

Líbí se vám Epizóna, nový projekt Společnosti E? Podpořte nás jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Máte dotaz nebo konkrétní podnět? Napište nám na epizona@spolecnost-e.cz.

--

--