නුඹ නැති අවුරුදු

මොලවා ලිප් ගිනි

දල්වා ගිනිකෙළි

පූජා මල් පැණි

අවුරුදු සැණකෙළි


ඒ සොඳුරු මනලොල්

නිති පැතූ කෙලි ලොල්

කණු කැවුම් පැණි මුල්

නැතිය අද ඇති තැවුල්


ඔබ හැර ගිය ඒ

සඳෙහි ම හදේ

සතුටක් නැත ම ලයේ

සැමරුමට කාලේ


ලිප් ගිනි අවුලා

රස කැවිලි කවලා

සිවු හද පිනවා

සතුටු බස් වනලා


ගිය වස් මේ සමේ

විඳින කල ඒ සඳේ

නොසිතු ම හදේ

නුඹ නැත්ය මෙ සඳේ


මුළුතැන් ගෙයි හිරුය

නැති අද ලෝ අඳුරුය

නිහඬය අප පුරය

කිම් කරනු සෝ ලය