මිතුරන්

/******************************************/

 • හමුවේ මිතුරන් එක එක අයුරේ
  සෙට්වේ ආතල් එක එක අයුරේ
  හමුවේ හතුරන් දැක දැක මිතුරේ
  නැතිවේ මුතුරන් නෙක දුක සයුරේ
 • කෙතරම් ලංවී හිරියත් සොයුරූ
  මෙතරම් සෙට්වී කෙරුවත් බහුරූ
  ඉතුරුම් නොමවී කෙරුවත් ඇසුරූ
  යන්තම් විසිවී ටිකකුත් ඉතුරූ
 • සැමකල් රැදෙනා මුතුරන් අගනා
  සැමකල් කරනා ගත්මන් සොබනා
  හැමකල් ගෙනෙනා මතකන් සුවනා
  ගෙවකල් සෝබනා නොමැකෙන් බැවිනා

/******************************************/