සිතුවිලි මැවුනි

සිතුවිලි මැවුනි…

දකිනා කල වැනි සිතුවම් රුවිනි 
දොඩනා කල ලිහිණි වදන් ලෙසිනි 
සිටිනා කල වැනි සුරලො රුසිනි 
සිතනා කල කවි සිතුවිලි මැවුනි

නුඹ සුමිහිරි මට වැනි මුළු ලොවිනි
බස් බසනා ඒ සුමිහිරි වදනි
අසනු කෙලෙස මා ගනනා දිනනි
පමණි මවනු සොඳුරු සිහින මදිනි