Az ingyenes parkolás hatása a budapesti autós közösségre

Rollet
Rollet
Apr 17, 2020 · 2 min read

Az április 6-án bevezetett ingyenes parkolást lehetővé tevő intézkedés jelentős hatással bírt a budapesti közlekedés alakulására az elmúlt hetekben. A járvány elleni hatékonyabb védekezés érdekében a kormány ingyenes parkolást vezetett be a magyarországi nagyvárosok közterületein, mely előreláthatólag a veszélyhelyzet végéig marad érvényben.

A járványügyi helyzetre tekintettel a rendelkezés célja, hogy a lakosság a tömegközlekedési eszközök használata helyett ha teheti, autóval közlekedjen, ezzel növelve a fizikai távolságtartás lehetőségeit. Az ingyenes parkolás ennek következtében megnövekedett autós forgalomhoz vezetett a bejelentést követő napokban.

A budapesti autós forgalom az intézkedést megelőző hetekben rendkívül jelentős csökkenésen ment keresztül, március második felében a maximális napi forgalom nem haladta meg az év legnyugodtabb időszakának forgalmát sem. A forgalom mértékét a Waze alkalmazás, a Tomtom és a Budapest Közút statisztikáinak segítségével lehet megbecsülni. A veszélyhelyzet és a prevenciós korlátozások március 11-i közzétételét követő héten a napi Waze aktív felhasználók száma 9 ezerre csökkent az átlagos napi 18 ezerről, majd a rákövetkező héten még tovább zuhant ez a szám, már csak napi 6 ezer felhasználó használta aktívan az alkalmazást. A hidak forgalmán alapuló Budapest Közút statisztikái ennél alacsonyabb becsléseket mutattak: adataik alapján a budapesti forgalom március második felében közel 40%-kal csökkent.

A visszaesett autós közlekedést az áthajtásos járműfizetést és érintésmentes parkolást lehetővé tévő Rollet applikáció statisztikái is igazolják. A Rollettel történő parkolások száma nagymértékben csökkent március második felében: a hivatalos magyar kormány bejelentést követően 65%-kot esett a budapesti parkolások száma a járványügyi helyzetet megelőző időszakhoz képest. Ez arra utal, hogy a budapesti felhasználók csak szükséges esetben hagyták el otthonaikat, ezzel hozzájárulva a járvány terjedésének lassításához. A Rollet, és a Start Park Group közösen 80%-os kedvezményt biztosítanak a budapesti Star Park parkolókban, hogy megkönnyítsék azok helyzetét, akik nem tehetik meg, hogy otthonról dolgozzanak.

Az ingyenes parkolást bevezető döntés következtében azonban ismét többen ültek kormány mögé, mely az autós forgalom 10–15%-os emelkedéséhez vezetett április első heteiben a Wazestats, TomTom és a Budapest Közút statisztikái szerint. Habár a forgalom szintje így is jelentősen alacsonyabb a járványt megelőző időszakhoz képest, csupán 63–68%-át éri el az átlagos forgalomnak, a belváros egyes részein a TomTom helyi bontásban megtekinthető adatai szerint ennél magasabb mértékben ugrott meg a forgalom az ingyenes parkolás bevezetését követően: a főváros egyes parkolási zónáiban az 50%-ot is meghaladta a forgalomnövekedés.

Az ingyenes parkolás vitatottsága többek között abból fakad, hogy az érintett helyi lakosság érdekei sérülhetnek. A megnövekedett autós forgalom eredményeképp kevesebb parkolóhely áll rendelkezésre a helyi lakosok számára, továbbá a szabálytalan parkolások száma is nőtt.

A járványhelyzet számos kihívást jelent a nagyvárosi közlekedés számára. Az ebből eredő intézkedések következményei nagy hatással lehetnek a budapesti közlekedés jövőjére, ahogy egyre több nagyváros fordul biztonságosabb alternatív közlekedési megoldások felé.

A cikkben felhasznált tartalmak:

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé…

Érintésmentes Fizetés
Rollet

Written by

Seamless drive-through payments with any car. Pay for your parking, fuel or dinner with Rollet‘s contactless solution. / IoT, Mobility, Fintech

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store