Magyar FinTech megoldás a The Next Web TOP 5 listáján

Rollet
Rollet
Mar 27, 2020 · 2 min read

A The Next Web a Rolletet Magyarország egyik legmeghatározóbb startupjának választotta 2020-ban. Kiállítás mellett lehetőségünk nyílik majd bemutatni hazai innovációnkat a TNW színpadán a nemzetközi közönség előtt.

A Rollet mobilitási innovációjának köszönhetően bármely jármű fizetési eszközzé válhat, így a vezető egyszerűen, áthajtással tud fizetni a parkolásért, tankolásért, vagy egy drive-through éttermi szolgáltatásért. A Rollet autós fizetés nem igényel a felhasználó részéről fizikai közbenjárást, mivel a fizetés folyamata teljesen automatizált, az autó felismerésén keresztül a pénzügyi tranzakció teljesítésig.

,,Büszkék vagyunk, hogy olyan startupokhoz csatlakozhattunk, mint a Codecool, a Recart, a Syncee és a Talentuno. A budapesti startup-ökoszisztéma sokat fejlődött az elmúlt években, ez a növekedés elengedhetetlen ahhoz, hogy az innovátorok világszínvonalú, soha nem látott ötleteket valósíthassanak meg hazánkban. Úgy gondoljuk, a Rolletnél olyan egyedi megoldáson dolgozunk, amely egyszerűbbé, gyorsabbá és zökkenőmentesebbé teszi a járművezetők mindennapi életét. ” — Andy Zhang, a Rollet vezérigazgatója.

A TNW Tech5 minden évben Európa legmenőbb ötleteit mutatja be fejlődési volumen, és a bennük rejlő potenciál alapján. A kritériumok között szerepelnek a jelentősebb befektetési körök, a csapat gyarapodása, és a megoldás társadalomra gyakorolt hatása. Az európai országok 5 leginnovatívabb vállalkozásai meghívásban részesülnek, hogy ötleteiket a TNW konferencia nagyszínpadán is bemutathassák.

A TNW 2020 célja, hogy támogassa a startupokat a következő szintre való lépésben, kapcsolatok, és kockázati tőkebefektetés révén. Tavaly több, mint 5000 induló vállalkozás állított ki konferencián és együttesen több, mint 4 milliárd euró összegű forrást sikerült a startupokba invesztálni.

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé…

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Rollet

Written by

Rollet

Seamless drive-through payments with any car. Pay for your parking, fuel or dinner with Rollet‘s contactless solution. / IoT, Mobility, Fintech

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store