Így vállalkozik a legszexibb vállalkozói szegmens.

Az 5+1 érdekes adat a Számlázz.hu 2020-as kata kutatásából.

RIPORT
RIPORT
Feb 16 · 4 min read

Kata-ratata (a könyvelőkön kívül tényleg mindenki a katásokra lő)

Karrier tanácsadók, business coachok, üzleti “tanodák”, online számlázóprogramok fejlesztői, facebook és instagram influencerek és talán még maga az állam is egyetlen vállalkozói csoport kegyeit keresi manapság, mégpedig a katásokét.

A katások szirénhangjának talán egyedül a könyvelők képesek továbbra is ellenállni. (Ez utóbbi jelenségnek az okait most nem tárgyaljuk, itt azonban egyszer már felületesen elkezdtük boncolgatni a témát.)

A kutatás

A Számlázz.hu 2020. január végén több mint kétezer katás vállalkozás között végzett kérdőíves felmérést, melynek eredményeit elsősorban a Világgazdaság publikálta. Annak ellenére, hogy a kutatás módszertani okokból nem volt reprezentatív, mégis elég sokan töltötték ki ahhoz, hogy a mostani bejegyzésünkben a legérdekesebb, — eddig még nem tárgyalt - eredmények grafikonjait különösebb kommentár nélkül bemutassuk.

A válaszadó katások közel 50%-a 5 millió Ft alatti jövedelmet generál vállalkozóként. Jellemzően mindenki az új megemelt alanyi adómentes keret alatt tartózkodik. Csupán 4,3%-a a válaszadóknak, akik átlépték a 12 milliós kata keretet. A legtöbben 2–5 millió Ft között számláznak évente.
A válaszadó katások közel 65%-a kizárólag vállalkozásával foglalatoskodik és nincs ezenfelül munkaviszonya. 35%-uk viszont munka mellett folytatja a kiegészítő vállalkozói tevékenységét. A főállású katások alig 10% fizeti a magasabb nyugdíjellátási alapot jelentő magasabb “hetvenötezres” kata adót.
A válaszadó katások közül minél magasabb jövedelemcsoportban van egy katás, annál nagyobb valószínűséggel foglalkozik kizárólag vállalkozói tevékenységével(főállású katás). Még a legalacsonyabb jövedelemcsoportban a főállásúak aránya alig haladja meg az 50%-ot, a legmagasabb jövedelemkategóriában ez már 75% feletti.
A válaszadó katások közül minél magasabb jövedelemcsoportban van egy katás, annál nagyobb valószínűséggel van könyvelője. Még a legalacsonyabb jövedelemcsoportban csupán 50%-a válaszadóknak olyan, aki állandó megbízással alkalmaz könyvelőt, a legmagasabb jövedelemkategóriában ez már 75% feletti.
Az örök kérdés megválaszolásához, legalábbis, ahhoz, hogy mit gondolnak a kutatásban résztvevő vállalkozók a könyvelő szükségességéről egy kereszttáblát készítettünk két kérdés alapján. Az egyik kérdés az volt, “van-e könyvelője”, a másik, hogy szerinte “szükség van-e könyvelőre egy katásnak”. A kereszttábla adatai alapján 6 csoportot hoztunk létre. A csoportok megoszlását a teljes sokaságból a fenti ábra mutatja.

+1 érdekes adat: Mennyi az annyi?

A katások számával sokat dobálózik mindenki, de a pontos létszámadatokat nehéz megtalálni. (Legalábbis nekünk nem sikerült, de úgy tűnik, nem vagyunk ezzel egyedül).

2017. óta folyamatosan 300–400 ezer között becslik különböző médiumok a katások számát, attól függően, hogy éppen ki nyilatkozik róla. Pedig egyáltalán nem mindegy, hogy mennyien vannak, hiszen úgy tűnik a “kata a nemzet szexijévé” egyértelműen méretei miatt vált, pontosabban amiatt, hogy mennyien választják ezt a vállalkozási formát.

A KSH adatai szerint 534 egyéni vállalkozó volt nyilvántartásba véve 2019. novemberében. Ez az adat azonban az összes egyéni vállalkozásra vonatkozik és nem közli külön a katások arányát. Másképp kellett tehát elindulnunk, ha pontosabb számot szerettünk volna tudni.

A vizsgálódáshoz szintén a KSH adataihoz fordultunk. Abból indultunk ki, hogy az államháztartás számai között frissen megtalálhatóak a kata adóval kapcsolatos államháztartási bevételek, melyet csak egy átlagos kata adóbefizetéssel kellene elosztani ahhoz, hogy megkapjuk a katás vállalkozások pontos számát.

Ehhez kapóra jött a Számlázz.hu kutatása, mely ugyan nem volt reprezentatív, de mégis jó kiindulópont arra, hogy megbecsüljük a katás havi adófizetések súlyozott átlagát.

Az államháztartás számláit átnézve azonnal feltűnik, hogy 2019-ben 158 milliárd volt az éves árbevétel a 135 milliárdos tervekhez képest, ami 27%-al magasabb, mint az előirányzott.

Egy valódi gazdasági szexbombától ez teljesítmény elvárható, de mégis meglepő tény, hogy jóval kevesebbet hallottunk erről a döbbenetes számról, mint azokról a pletykákról, hogy az állam hamarosan mindent megszigorít. (Ez utóbbit egyébként nagyon sok vállalkozó egyszerűen úgy fordította le magának, hogy vége a katának.)

Miután a számok láttán magunkhoz tértünk, folytattuk az eredeti elgondolást és egyszerűen kiolvastuk a 2019. decemberi katával kapcsolatos államháztartási bevételeket a táblázatból (15,5 milliárd forint). Ezt a számot elosztottuk a “Számlázz-os” kutatás alapján számolt súlyozott átlagos adóösszeggel (42.250 Ft) és meg is kaptuk, hogy 2019. decemberében körülbelül 367–368 ezer katás lehetett országunkban. Ez pedig nem kevés.

Hogy meddig nőhet még ez a szám, hogy milyen szigorítások jönnek, vége lesz-e a katának nem tudjuk. Mintahogy azt sem, hogy egy egyre digitalizálódó társadalomban, a Z-generációsok “munkavállalási szokásait” figyelembevéve, a home-office-ok és startup-ok világában ezek szigorítások-e, vagy jól irányzott lépések az állam részéről egy teljesen új kisvállalkozói ökoszisztéma felépítésére.

Egy viszont biztos, a kata jelenleg mindenki számára csodaszép. Az államháztartási matekot elnézve pedig, egy egyre fontosabb tétel gazdaságunk működése szempontjából.

Nem tudod, kik vagyunk? Itt megtalálod. Ha szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk. Itt tudsz feliratkozni hírlevelelünkre.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az…

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

More From Medium

More on Autokata from ÉRTEM A CÉGEM

More on Autokata from ÉRTEM A CÉGEM

More on Autokata from ÉRTEM A CÉGEM

Egy éves az autokata

More on Autokata from ÉRTEM A CÉGEM

More on Autokata from ÉRTEM A CÉGEM

Mindent az autokata bevételi nyilvántartásról

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade