Image for post
Image for post

A város úgy, ahogy még sosem láttad

A QUiCK kedvenc ügyfelei: ImagineBudapest

RIPORT
RIPORT
Nov 28, 2019 · 3 min read

Budapesten élsz? Nagyszerű, de ismered is a város minden porcikáját? Amikor reggelente munkába sietsz, elmerengsz azon, hogy miként élhettek itt a város egykori lakói? Hiszen ők azok az emberek, akik felépítették ezeket az épületeket, akik hatással voltak Budapestre. Mind hozzáadtak valamit városunk történetéhez, és ahhoz, ahogyan mostani pompájában láthatjuk.

Az ImagineBudapest által most megismerhetjük az utolsó díszes kilincsig Budapest legféltettebb titkait. Tematikus városnéző túráik elsősorban nem a külföldi turisták érdeklődését igyekeznek felkelteni, sokkal inkább a ma itt élő lakosság figyelmét az apró csodákra, melyek körbevesznek minket a város különböző szegleteiben.

Káldi Emese és Káldi Marci — ahogy nevük is tükrözi — együtt nőttek fel, kettejük fejéből pattant ki az ImagineBudapest ötlete. Emese könyvtár-magyar szakos tanári végzettsége és Marci építészmérnök szakmája ihlette a mai túráik témáit. Kati — harmadik testvérük — pedig a mai napig túravezető.

Image for post
Image for post

Káldi Marcival beszélgetünk az ImagineBudapest történetéről.

“Mindig azt hiszem, hogy már elég jól ismerem Budapestet, de biztos vagyok benne, hogy még tudna mutatni nekem újdonságokat a város. Honnan jött az ImagineBudapest ötlete?

A szüleink építészmérnökök, és bár testvéreim nem szerettek bele a szakmába, én viszont tovább vittem az örökséget. Később 3 évre Írországba költöztem, így bekapcsolódtam a turizmusba is. Itt éreztem rá igazán, hogy mit is jelent az otthon, az ott megélt élmények, amit semmilyen már város nem adhat vissza. Emese pedig tanári végzettsége mellett imádott utazni, férjével gyakran vesztek el ismeretlen városokban csupán egy bedekkerrel a kezükben. Végülis kettőnk élményeiből és tudásából alakult ki az ImagineBudapest ötlete.

“Csak Budapesten szerveztek városnéző túrákat? “

Nem, rendszeres debreceni és pécsi túráink is vannak, viszont nem csak városnéző sétákat szervezünk. Családi összejövetelekre és születésnapra is kérnek tőlünk programot, de leginkább cégek keresnek fel minket értékes csapatépítő programok reményében. Ezek is a város titkainak megismerésére épülnek, de ilyenkor a város kereteit használó játékokkal egészítjük ki programjainkat, de már csónakázást és pálinkakóstolást is szerveztünk egyedi kérésre. Hogy példákat is említsek, részt vettek már programjainkon a MOL, a Wallis Automotive Europe, a Microsoft, a Vodafone, de az ELTE is.

“Láttam, hogy szerveztetek már “1956-os” budapesti túrát látássértülteknek is, ehhez szeretnék ezúton gratulálni! Vannak még hasonló sétáitok?“

Köszönjük! :) Igen, erről a Forbes és a WeLoveBudapest is írt akkoriban. A legújabb, némileg rendhagyó sétánk most egy épületbejárás, mégpedig a Párisi Udvarban. A lenyűgözően igényes felújítás után átadott épületre óriási az érdeklődés, mindenki meg akarja nézni, és mi kaptunk engedélyt ezeket a vezetett túrákat tartani. Itt is igyekszünk mindent megmutatni: körüljárjuk az épületet kívülről, belülről, még a Hotel elzárt részeire is kaptunk bejutásokat. Büszkék vagyunk rá, hogy ezt a pompás helyszínt mi mutathatjuk be az érdeklődőknek.

Image for post
Image for post

Ez csodásan hangzik! Biztosan nagy az érdeklődés rá! Hadd tegyek fel Neked még egy utolsó kérdést a QUiCK-kel kapcsolatban. Pontosan melyik az funkció, amit leginkább használtok?

A QUiCK használata előtt gyakran kevertük el a szállítói számlákat, de így most egy helyen tarthatjuk őket és naprakészek lehetünk pénzügyeinket illetően. Ez magában foglalja a kintlévőségeink követését, és a tartozásaink számontartását.

Image for post
Image for post

A likviditás tervezőt gyakran töltögetjük, és nagy segítség hogy az adatokat összeszedve a QUiCK egy közel kész előrejelzést mutat a következő 30 napra. Számlázz.hu fiókunkkal összekötve pedig automatikusan látjuk a részünkre kiállított számlákat és bevételeket.

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store