Számlázz.hu bevételek a QUiCK-ben

Megérkeztek a vevői számlák a QUiCK likviditás táblájába

RIPORT
RIPORT
Aug 1, 2019 · 2 min read

Hosszas tesztidőszak (béta) után 2019. januárjában indítottuk harmadik szolgáltatásunkat a QUiCK-et, mellyel a vállalkozásodban keletkező szállítói számlákat tudod:

 • egy helyre rendezni,
 • kategorizálni és
 • fizetettségi adataid szerkeszteni.

Mindezt igen könnyen, hiszen azonkívül, hogy segítünk a számlák rendezésében, autoscan szolgáltatásunk felgyorsítja a számlák adatainak rögzítését is.

Az autoscan nagyon sok adatot ismer fel a számláról, így a korábbi pötyögési időd akár lefelezheted.

Image for post
Image for post
 • szinte valós időben láthatod milyen költségeid vannak,
 • mindig tudni fogod, mely költségszámláidat fizetted ki és melyeket nem,
 • könyvelődnek sokkal egyszerűbben készítheted elő a könyvelési anyagot,
 • sőt ha pont egy innovatív könyvelőirodával dolgozol, akkor a kvikkes adatokkal neki is segítesz a könyvelési adat gyorsabb feldolgozásában (export lehetőség).

A termék indulása óta minden második felhasználói kérés arról szólt, hogy a költségek mellett mikor láthatóak a QUiCK-ben az árbevétel adatok is.

Image for post
Image for post

A Számlázz.hu-val tavaly óta együtt dolgozunk másik termékünkön az autokatán, ráadásul Magyaroszág piacvezető online számlakibocsátójáról van szó. Ha tehát árbevétel, akkor ésszerű volt velük legózni először az ügy kapcsán.

Augusztustól a Számlázz.hu által kibocsátott vevői számlák megjelennek a QUiCK likviditás táblájában. A likviditás tábláról itt találsz több információt, de annyit érdemes róla megjegyezni, hogy nagyon szeretnénk a hazai kkv-k kezébe egy olyan eszközt adni, amivel viszonylag gyorsan és valós időben modellezhetik, hogy mi fog történni a pénzükkel a következő harminc napban.

A likviditás tábla működése nagyon hasonlít a videóban található példához, mely a likviditás fontosságát hangsúlyozza.

Image for post
Image for post
 • Az összekapcsolás 3 percet vesz igénybe és a QUiCK-es fiókon kívül Számlázz.hu profi csomag kell hozzá.
 • összekötés után 15 percenként frissülnek az adatok.
 • Ha más könyvelői rendszerrel is kommunikál számlázód, akkor jelenleg nem tudod összekötni a két rendszert.
 • QUiCK-es fiókgazda tudja csak az összekapcsolást megtenni.
 • Jelenleg csak a likviditás táblában jelennek meg a bevétel adatok. Pár nap múlva azonban a digramokon is láthatod a költségek mellett az árbevételt, majd hamarosan valós időben tippelünk a havi ÁFA pozíciódra is.

Ha még nincs QUiCK-es fiókod itt tudsz regisztrálni. Van próbaidőszak, sőt ha kevés számlád van egy évben, vagy nem az autoscannel rögzíted a számlákat, akkor ingyen is tudod használni.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store