Higany társadalom

RIPORT
RIPORT
Jan 5 · 2 min read

Az emberek továbbra is fogyasztanak és dolgoznak majd, de egyre kevésbe szeretik magukat meghatározni vagyonukon, tárgyaikon, vagy munkájukon keresztül, ahogy azt korábban tették. Vágyaik és életcéljaik óriási spektrumon belül és gyorsan változnak, melyre a vállalatok vezetőinek is fel kell készüljenek.

Mi is történik pontosan?

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

More From Medium

More on Trends from ÉRTEM A CÉGEM

More on Trends from ÉRTEM A CÉGEM

Életközpontú dizájn

RIPORT
Jan 5 · 2 min read

More on Trendek from ÉRTEM A CÉGEM

More on Trendek from ÉRTEM A CÉGEM

Digitális képmások

RIPORT
Jan 5 · 2 min read

More on Trends from ÉRTEM A CÉGEM

More on Trends from ÉRTEM A CÉGEM

Intelligencia tervezés

RIPORT
Jan 5 · 1 min read
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade