Image for post
Image for post

Higany társadalom

Trend 4— Fjord Trends 2020

RIPORT
RIPORT
Jan 5, 2020 · 2 min read

Az emberek továbbra is fogyasztanak és dolgoznak majd, de egyre kevésbe szeretik magukat meghatározni vagyonukon, tárgyaikon, vagy munkájukon keresztül, ahogy azt korábban tették. Vágyaik és életcéljaik óriási spektrumon belül és gyorsan változnak, melyre a vállalatok vezetőinek is fel kell készüljenek.

Mi is történik pontosan?

Image for post
Image for post

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store