Keress milliókat abból, hogy összehozod az üzletet a startupperek és a befektetők között

Üzleti ötletek a Mándó Milántól

RIPORT
RIPORT
Apr 30, 2019 · 1 min read

Érdekes dologra találtam rá nem is olyan régen. Tudtad, hogy sokkal több startup születne hazánkban, ha a befektetők megismernék ezt a piacot? Egy-egy ilyen startup már 50–100 ezer dollárnak (13–27 millió forint átszámítva) is örül, azzal már elkezdhet működni. A befektetőknek, üzleti angyaloknak vagy kockázati tőkéseknek nagy a megtérülési rátájuk. Már itthon is működnek úgynevezett inkubátorok, ahol a startupok fejlődhetnek, akár még befektetőkkel is összehozzák a kezdő vállalkozókat. Mégis a következő ötletünk ennek a piacnak a hiányosságából indul ki.

A teljes cikket a Minneren tudod folytatni.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade