Lélegző vonalkódok

RIPORT
RIPORT
Jan 5 · 2 min read

Egyre népszerűbbek lesznek az arcfelismerésre és testbeszéd felismerésre alapuló technológiák. Ez és az 5G terjedése miatt egyre több digitális ujjlenyomatot hagyunk a körülöttünk lévő fizikai térben is, mely még nyilvánvalóbbá teszi a digitális szolgáltatások, a digitális világ hibáit.

Mi is történik pontosan?

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

More From Medium

More on Trends from ÉRTEM A CÉGEM

More on Trends from ÉRTEM A CÉGEM

Életközpontú dizájn

RIPORT
Jan 5 · 2 min read

More on Trendek from ÉRTEM A CÉGEM

More on Trendek from ÉRTEM A CÉGEM

Digitális képmások

RIPORT
Jan 5 · 2 min read

More on Trends from ÉRTEM A CÉGEM

More on Trends from ÉRTEM A CÉGEM

Intelligencia tervezés

RIPORT
Jan 5 · 1 min read
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade