Sötétben tapogatózva

Üzleti tervezés = kulcs lerészegedés esetére

RIPORT
RIPORT
May 5, 2015 · 4 min read

A vicc az iszákosról, aki elhagyta a kulcsát a Sötében tapogatózva c. könyv kezdő sztorija. (Groping in the dark: The first decade of global modelling, Donella Meadows, John Richardson and Gerhart Bruckmann, Wiley, Chichester, 1982.).

Egy úr részegen, kényszeresen keresi a kulcsát egy utcai lámpa alatt. Odalép hozzá valaki segíteni, majd 10 perc keresés megkérdezi, hogy biztos itt hagyta el a kulcsot? Az iszákos válaszol:

— “Nem hiszem. Jóval valószínűbb, hogy a kocsmában, amit már azóta bezártak.”

A járókelő furán ránéz a részegre és megkérdi:

— “Akkor miért itt keressük?” Mire az így válaszol:

“— mert itt van fény!”

A vicc sok mindenkit megihletett. A tudósok streetlight effektnek is elbecézték, hiszen ez az irracionális emberi viselkedésminta azt a kérdéskört feszegeti, hogy bonyolult probléma esetén hajlamosak vagyunk a fény közelében maradni, még akkor is, ha szinte biztosan tudjuk, ott nem fogjuk megtalálni a megoldást.

Az élet számos bonyolultabb problémájára jellemző lehet ez a viselkedés. Nem szeretünk sötétben tapogatózni, szeretjük a könnyebb eljárásokat még akkor is ha egészen biztosan tudjuk a probléma ezzel nem kerül megoldásra.

A viccnek két katasztrófája is van.

  • Az egyik, hogy ott nincs kulcs, ahol az iszákos keresi, és bármennyire is kényszeres a keresése, és a fényhez való ragaszkodása, kulcs nem lesz belőle, így megoldás sem fog születni.
  • A másik katasztrófa pedig az, hogyha a járókelő még esetleg segít is abban, hogy a problémát felfedje, a részeg ember, a kocsmában sötétben tapogatózva, valószínűleg soha nem találná meg azt.

Fentiek miatt nincs megoldás, ahogy sokszor ez a helyzet sok esetben az életben, a kapcsolatokban, a tudományokban, és számos egyéb területen.

Cégvezetés…. sötétben tapogatózás?

A metaforánál maradva, — a tévedés kockázata mellett — , mi azt valljuk, hogy az üzleti élet, vagy egy cég vezetése össze sem hasonlítható egy felfedetlen tudományos területtel, vagy egy nagyon viszontagságos emberi kapcsolatrendszerrel, vagy bármivel, ami vakfoltokat, megoldhatatlan problémákat okoz életünkben, társadalmunkban.

Egy cég vezetésére alkalmazva a viccet, több megoldás is kézenfekvő:

  • Az egyik megoldás, hogy soha ne hagyjuk el a kulcsot.
  • A másik, hogy lehetőleg ne részegedjünk le, mert akkor józanul, talán sötétben tapogatózva is megtaláljuk azt, amit elvesztettünk.

A második problémakörrel, a “vezetői” lerészegedéssel: pl: az operatív túlterheltség leküzdésével, a józanul gondolkodással válság helyzetben, a motiváció elvesztésével, most nem foglalkozunk. Bejegyzésünk a kulcs megtartásának stratégiájával kapcsolatos. (A vezetők, vagy egy vállalkozás lerészegedésének problémája egyébként is jóval bonyolultabb terület — a szerk.)

Kísérlet a kulcs megtartására

Ha egyetemlegesen elfogadnák gazdasági szakemberek, cégvezetők és közgazdászok a kulcs metaforát, akkor biztos rengeteg példát, módszertant, üzleti fortélyt és taktikát lehetne becsoportosítani a “hogy ne hagyjuk el a kulcsot?” kérdéscsoport mellé.

Mi most mégis a tervezést, egy “éves” vagy akár “több éves” üzleti terv létezését ragadnánk ki ezek közül a módszerek közül, az alábbi érvelés miatt:

  1. Amikor elkezdesz egy vállalkozást, akkor lehet, hogy nem fogsz üzleti tervet készíteni, mert szükségtelen adminisztrációnak tartod, vagy mert nem tudod, hogy van ilyen.
  2. Mégis az első pillanattól, amikor elkezdtél egy gondolkodási folyamatot vállalkozásoddal kapcsolatban, akkor akarva-akaratlanul megteremtettél egy olyan kognitív sémát, mely akkor is végig fogja kísérni az üzleti vállalkozásod életét, ha nem írod le.
  3. Ez a séma ugyan különböző bonyolult komponensekből állhat, de ha ezeknek a komponenseknek az összege és együtt mozgása pozitív kimenetet jelez (profit), akkor kezdesz valójában bele a vállalkozásodba.

Összefoglalva: akkor amikor kipattant a fejedből az ötleted, és 3 vagy 43 éjszakát nem aludtál, mert tekeregtél az ágyadban, hogy belemerj-e kezdeni, vagy sem, eközben felépítetted a legintimebb (vö: számodra legérthetőbb) és leghasználhatóbb üzleti tervet a fejedben, mely a végén profitot mutat, rövid vagy hosszú távon. Hiszen mi másért kezdenél vállalkozni? Ez a kognitív séma pedig pontosan az a kulcs, amit nem szabadna soha elhagynod.

Ha ezt a kezdő pontot egészen jól ismered, annak minden összetevőjével, akkor meg van a kulcs, hogy könnyebben igazodj el majd egy olyan helyzetben, amikor részeg vagy (vö:leterhelt), vagy amikor egyáltalán nem úgy történnek a dolgok, ahogy tervezted.

Hogyan ne veszítsük el a kulcsot?

Történelmi okokból a magyar KKV-knak, a nyugati társadalmakhoz képest, talán nagyon gyorsan és erőszakosan kellett egy olyan világban vállalkozóvá szocializálodnuk, ahol valójában igen erős volt az adminsztrációs kényszer, jellemzően államháztartási okokból.

Ebben a környezetben számos más fontos gazdasági kimutatás mellett(pl. eredménykimutatás, mérleg, satöbbi mellett) nagyon gyorsan egy adminisztrációs butasággá degradálódott az üzleti terv is, amit szinte már csak akkor készítünk el, amikor banki hitelt veszünk fel, vagy egyéb külső forrást vonunk be.

A fenti folyamat közben mindez olyannyira bonyolulttá vált, hogy sokszor gondolkodás és adatok nélkül egész egyszerűen odadobjuk a könyvelőnknek, hogy csinálja meg. Neki persze a módszertana erre talán meg van, de számos esetben fogalma sincs, hogy egyébként milyen kulcsokkal (vö: kezdeti kongitív sémáva, tervekkel) rendelkezünk.

Pedig a tervet nekünk kell leírni. Ha nincs is meg a módszertanunk, akkor is saját szavainkkal, saját eszköztárunkkkal dokumentálni kell! Ebben az értelemben be kell állunk a sorba. Az üzleti terv nem egy adminisztratív túltengés, az üzleti terv maga a kulcs, így annak dokumentálása segíthet abban, hogy soha ne hagyjuk azt el.

Most olvasol először minket?

Modern döntéstámogató ökoszisztémát építünk hazai vállalkozásoknak a digitalizáció korában. Tarts velünk!

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store