Image for post
Image for post

We love what you build!

A QUiCK kedvenc ügyfelei — A LEGO startup

RIPORT
RIPORT
Sep 30, 2019 · 3 min read

Az, hogy létezik “LEGO-tőzsde” a világon talán sokak számára ismert, persze lehet, hogy sokaknak meglepő. Azt viszont már biztosan kevesen tudják, hogy a LEGO árazási mechanizmusaiban rejlő előnyőket egy magyar startup milyen furmányos módon használja ki napi működése során.

MOCHUB

Image for post
Image for post
A Mochub egyik legkelendőbb darabja Sisyphus munkaközben a JKBrickWorks-től (https://jkbrickworks.com/)

A MOCHUB platform a “moc piactéren” kívül azt is biztosítja, hogy az építő kockák, — melyek az adott egyedi moc-hoz természetesen a boltokban egy dobozban nem találhatóak meg — összeválogatásra kerüljenek, majd eljussanak a vásárlókhoz a világ bármely részére.

Image for post
Image for post
Felix Jaensh életnagyságú Converse moc-ja

Adatbányászat

A beszerzési és összeválogatási problémák kezeléséhez a MOCHUB-ot működtető WLWYB fantázia névre hallgató cég olyan adatmodelleket használ, melyek több évre visszamenőleg figyelik, majd előrejelzik a lego darabok árait, forgási sebességét, illetve folyamatosan monitorozzák a legjobb beszerzési csatornákat.

Az algoritmus segítségével a cég garantálni tudja vevőinek, hogy állandó, megfelelő árú legokkal rendelkezzen az egyedi moc-ok építőkockáinak szállításához.

Társadalmi felelősségvállalás

Ehhez a művelethez a cég autista fiataloknak biztosít munkahelyeket. Ők persze nagy örömmel, hihetetlen precizitással válogatják szét a kockákat. A 12.-ik kerületben található “iroda-raktárban” nagyon ritkán tapasztalható, befogadó, sikeres és boldog hangulat uralkodik talán éppen emiatt.

A QUiCK és a WLWYB

Bár robosztus rendszerek szolgálják ki a vásárlási folyamatot, a QUiCK-ben egy olyan lehetőséget láttak, mely a pénzügyi folyamataikat teljes mértékben kiszolgálja és meggyorsítja az adatszolgáltatást a könyvelés számára is.

Image for post
Image for post

A számlák érkeztetése mellett a QUiCK-et összekötötték Számlázz.hu fiókjukkal is, így napi információkkal rendelkeznek tranzaktív pénzügyeik kapcsán. (Az összekapcsolási lehetőségről itt találsz több információt)

Kockázati tőke és társadalmi hatás

Ekkora tranzakció szám mellett a riporting szempontjából kritikus a gyors könyvelési adatfeldolgozás. Ezért nemcsak a pénzügy, de a cég könyvelői is a QUiCK-et használják a beérkező számlák gyorsabb feldolgozásához, sőt a riporting feladatok ellátáshoz is egy másik szolgáltatásunk, a R!PORT került bevetésre.

Image for post
Image for post

Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk. Itt tudsz feliratkozni hírlevelelünkre.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store