E-mail marketing checklist ke stažení

Pavel Pola
May 7, 2019 · 1 min read
Image for post
Image for post
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

V předchozích 10 dílech jsme se zaměřovali pokaždé na jinou oblast e-mail marketingu a vysvětlovali jsme si, na co všechno byste si měli dávat pozor, pokud chcete, abyste měli špičkové výsledky. Náš seriál tímhle dílem končí, proto přinášíme rekapitulaci a nabízíme celý checklist ke stažení.

Věnovali jsme se těmto kapitolám:

Chcete mít kompletní checklist pohromadě? Není nic jednoduššího, než si ho stáhnout

Image for post
Image for post
E-mail marketing checklist ke stažení

Kompletní checklist si můžete zdarma stáhnout zde.

Doufám, že vám pomůže ke zlepšení výsledků vašich e-mailových kampaní. Budu rád, když mi dáte vědět, pokud byste narazili na nějaké problémy nebo napsali, co se vám díky němu povedlo něco zlepšit.

Etnetera Activate

Medium Etnetera Activate

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store