Pavel Pola
May 7 · 1 min read
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

V předchozích 10 dílech jsme se zaměřovali pokaždé na jinou oblast e-mail marketingu a vysvětlovali jsme si, na co všechno byste si měli dávat pozor, pokud chcete, abyste měli špičkové výsledky. Náš seriál tímhle dílem končí, proto přinášíme rekapitulaci a nabízíme celý checklist ke stažení.

Věnovali jsme se těmto kapitolám:

Chcete mít kompletní checklist pohromadě? Není nic jednoduššího, než si ho stáhnout

E-mail marketing checklist ke stažení

Kompletní checklist si můžete zdarma stáhnout zde.

Doufám, že vám pomůže ke zlepšení výsledků vašich e-mailových kampaní. Budu rád, když mi dáte vědět, pokud byste narazili na nějaké problémy nebo napsali, co se vám díky němu povedlo něco zlepšit.

Etnetera Activate

Medium Etnetera Activate

Pavel Pola

Written by

Žiju #emailing. Chcete ho žít se mnou? :-)

Etnetera Activate

Medium Etnetera Activate

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade