Målgång på språng

— är processen viktigare än målet?

Anders Abrahamsson
Jan 9, 2015 · 8 min read
Image for post
Image for post
Muhammad Yunus och jag samspråkar när han signerar mina exemplar jag fick som deltagare i översättningsarbetet med hans senaste bok, 2011. Foto Johan Lange — http://bit.ly/1wPp90p.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Mitt Stadsloppsresultat klippt från resultatwebben.

Och vad hade denna listning av uppnådda löpningsmål för syfte?

I den tid vi lever i, med “selfiens” djupaste acceleration med avarter av gillaknarkande med världens första konstaterade fall av diagnosen selfieberoende (200+ per dag), ska du inte förledas att tro att jag skrev om dessa mål i syfte att göra en förlängd skrytupdate. Nej, skryta ligger inte för mig. Däremot är jag stolt — kom ihåg vad jag skrev i kapitel 3 om ‘stolthet’ vs. ‘skryt’? En känsla av att jobba inåt, mot sig själv och för sig själv, att jämföra med att leva sitt liv i relation till andra bortom en själv? En känsla av socialt oberoende och självständighet.

Att översätta målsättning i system, process, vana och vardag

Nej, vad som ligger bakom denna rapportering är en viktig lärdom — att “glömma bort” att du satt upp målet när du väl formulerat och integrerat det på ett medvetet plan, och istället översätta målsättningen till system och process. Du sätter i system att springa regelbundet, och med processen — i detta fallet en väl formulerad och utvecklad vana satt i verket — så når du målet förr eller senare på ren automatik. Det enda du kan mäta emot är den gradvisa förbättring du når, och kollar mot något mätsystem. Här fungerar livsloggandet väl, där jag mäter resultaten via min GPS-utrustade mobiltelefon och appen Runkeeper. Vad som inte syns när man bara fokuserar på de lopp där målen har uppnåtts, är de lopp som utgör vägen — när man ständigt är på språng! I Runkeeper ser jag att jag har loggat över 300 aktiviteter — där den absoluta majoriteten är löprundor, och jag kan även se i rapporteringen att andelen millopp ökat över tid.

Image for post
Image for post
Andelen lopp fördelat på löplängder, visualiserat 19 december. Sedan jag började logga löpningar —drygt två och ett halvt år — en fjärdedel millopp. Innevarande år — en tredjedel millopp. De senaste sex månaderna — knappt hälften millopp. De senaste tre månaderna — hela tre fjärdedelar millopp!

Mål vs. syften

Och där har vi det som skapar varaktighet över tid. Att definiera syftet. Att gå från “vad” till “varför”. Det finns nämligen en risk i att missa den långsiktiga utvecklingen, om målfokus blir alltför stort. Du når ett mål, och du känner att du är klar. I mitt fall — om jag enbart hade fokuserat målet att springa en tävling, i detta fallet Stadsloppet i Norrköping, så var risken överhängande att jag slutade med löpningen efter att ha uppnått detta. Nu är syftet just hälsa, och en vardaglig ritual som stödjer detta syftet. Där jag heller inte schemalägger vilka veckodagar jag springer — det är viktigare att säga “minst en gång per vecka”.

Från bucket list till vardagsvana

Så, detta är den viktigaste slutsatsen — det är när det går in i vardagligheter, och nästan obemärkt med en autopilot i varande, bara gör! Så med den insikten är det desto lättare att göra 1001 måste-filmer under en förväntad livstid till något som går att nå. Vi har i snitt en förväntad livslängd på 30 000 dagar. Av dem är uppskattningsvis 24 000 över 15 års ålder. Låt oss då dela upp 24000 dagar på 1001 filmer. Ja, det blir i snitt en film från den listan drygt var tredje vecka. Eller femton av dessa filmer per år. Ja, målsättningar som spänner över ett helt liv, som ger delmål på vecko-, månads- och årsbasis. Överblickbart, mätbart och realistiskt!

Image for post
Image for post
Utan deltagarlapp på bröstet. Jag, vägen och löparskorna på. http://sliceonline.tumblr.com/post/79997811084/vardagsbilder-3-5-fran-lunchen-idag-ett
Anders Abrahamsson

Written by

RE:LOVE THE WORLD. Messaging For Improvement. Family, Aikido, DJ, Writer. Love is the hero! // Here on Medium: First draft of a book done. Check Publication!

Ett liv i flow — Hur överleva, leva och berika sig i flödessamhället?

En bok i vardande. A book in emergence. Läs mer: http://ettliviflow.se. CC-BY-NC-SA 2014.

Anders Abrahamsson

Written by

RE:LOVE THE WORLD. Messaging For Improvement. Family, Aikido, DJ, Writer. Love is the hero! // Here on Medium: First draft of a book done. Check Publication!

Ett liv i flow — Hur överleva, leva och berika sig i flödessamhället?

En bok i vardande. A book in emergence. Läs mer: http://ettliviflow.se. CC-BY-NC-SA 2014.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store