Eurovision Türkçe

Eurovision 2009'un birincisi genç kemancı Alexander Rybak ile röportajım

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store