Wie is wie?

Ontmoet voor en achter de schermen van EMA

Ferdinand is een ervaren eventproducent en specialist op het gebied van project- & eventmanagement van 360° eventmarketing experiences en placemaking oplossingen. Hij werkte onder anderen met en voor Xsaga, Wink, Dance4Life, Racism Beat It Festival, Paradiso en had zijn eigen eventbureaus IF Dreamers & realizers en FB productions. Daarbij heeft hij ruim 15 jaar onderwijs ervaring met particulier muziek onderwijs en als docent eventmanagement en projectcoördinator aan het MBO & HBO.

--

--

Setting the stage, staging the set. Eventmanagement Academy, de go-to opleiding van de eventindustrie.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcel Kampman

Founder of Happykamping & Happyplaces Project, author, sense maker