4G’ye 1 kala

Evren YILDIZ
Mar 31, 2016 · 2 min read

Başlığa bakınca “Hayır, 4G değil 4 buçuk G!” diyebilirsiniz. Ama dünya üzerinde 4.5 G diye bir şey yok. Teknik olarak yok. Tabi bazı farklı synonym’ler var. Bizimkisi ise IMT-Advanced’in karşılığı için seçilmiş bir PR çalışması ürünü maalesef. Telefonlarımızda da 4G ya da LTE değil 4.5 G yazacak. Komik di mi :)

Yarın 4G’ye adım atacak ülkemizde büyük şenlikler, eğlenceler beklemiyorum.

Hayatımızı da anında değiştirecek bir teknoloji değil.

Ama 4G konusunda maalesef rekabetin de içine etmiş durumdayız… Neden mi? Kendimce kısaca anlatayım…

4G konusunda bu yazıda geciktiğimizi anlatmıştım. Teknik detaylara girmenin şu aşamada bir anlamı yok çünkü toplum olarak yaşamadıkça her hangi bir işin teknik detaylarını da öğrenmiyoruz, öğrenmek istemiyoruz.

4.5glte

Hayatımız değişecek mi? Belki hemen değil ama zaman içerisinde sunacağı imkanlar ve teknoloji ile değiştirecektir. Benim eleştirim ise Türkiye’nin iletişim konusundaki kırık karnesine 1 tane ders daha eklenmesi ile ilgili: 4G’deki rekabet koşulları

Hemen itiraz etmeyin lütfen. İhale yapıldı vs…

GSM sektörünün en küçük oyuncusu AVEA herkesin bildiği gibi Türk Telekom Grubu şirketi idi. Türk Telekom, bana göre rekabete ULTRA AYKIRI OLARAK, perakende satış yapan şirketlerini kendi şirket ismi altında birleştirdi.

İşin GSM tarafı, daha doğrusu 4G tarafında da BENCE BÜYÜK BİR HAKSIZLIK yapıldı. Rekabet Kurumu felan desem güleceksiniz en iyisi susayım…

4G için BAZ İSTASYONLAR arası YÜKSEK VERİ TRANSFERİ şart. Bunu operatörler çoğu yerde fiber, mümkünse radio link ile halletmeye çalışıyorlar.

Ama Türk Telekom markası ile TT Grubu neye göre kime göre yeraltındaki binlerce km’lik fiber’i kendi operatörüne daha rahat kullandırma şansına sahip. Umarım BTK bu konularda bazı düzenlemeler yapmıştır ve rekabete uygun bir şekilde regüle eder sektörü.

Yarın için bir çoğumuz heycanlanıyor, bir çoğumuz sırf bu sebepten dolayı akıllı telefonlarını değiştirmiş olabilir…

Hatta hepimiz “Offf abi internet çok hızlanacak” diyoruz ama gelecek hızlı internetten daha fazlasını sunacak.

Buyrun sizi aşağıdaki linklere alalım;

“Nesnelerin İnterneti” — “Internet of Things

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store