Léon Herschtritt @ GalerieEstherWoerdehoff

© Leon Herschtritt, COLLECTION, Press Office

© Leon Herschtritt, COLLECTION, Press Office

Léon Herschtritt: Photographe à vie !
 06.12–23.12.2016

GalerieEstherWoerdehoff
 36 rue Falguière
 75015 Paris — France


Originally published at F-Stop Magazine.