Een goed team zorgt voor elkaar

Met het team van Familie van Fonk besteden we iedere week een uur aan het bespreken van ons welzijn. Ik dit stuk leg ik uit waarom.

Astrid Poot
Sep 23 · 3 min read

Als je in de creatieve sector werkt kom je leuke mensen tegen. Ontwerpbureaus zijn over het algemeen bevolkt met een fijne bonte stoet professionals. Divers in hun opvatting over ontwerp, divers in hun ideeën over kunst, reclame, ethiek, over goede opdrachtgevers, divers in hun seksuele voorkeur, leeftijd, opleiding, alles!

En dat past goed. Want als je als creatief team nadenkt over interessante problemen is het goed te kunnen putten uit een flink en divers aanbod aan levenservaring en interesses. Ik heb bij een aantal bureaus gewerkt en mijn ervaring is dat een divers, open team breder en beter denkt.

Een divers, open team denkt breder en beter.

Ontwerpen is ook best persoonlijk. Het creatief samen werken is een intiem proces waarin je elkaar goed leert kennen. (Anders dan -pak ‘m beet- salarisadministratie stel ik me voor.) En om dat goed te laten verlopen is het belangrijk dat je weet hoe het met de ander gaat.

Sinds maart 2017 komt het team van de Familie van Fonk op donderdagmorgen bij elkaar. Eerst ging het over projecten, strategie of sales; werk-gerelateerde dingen. Maar inmiddels is onze wekelijkse er alleen nog maar om ons welzijn te bespreken.

Hoe gaat het?

Iedereen vraagt elkaar in het dagelijks sociaal verkeer regelmatig hoe het gaat. Een andere ouder op school, een vage kennis in de super, de fietsenmaker, allemaal krijgen ze de vraag. Dat is beleefd. En het antwoord is vaak niet zo van belang. Het is social glue en dat is goed.

Maar wij gaan iets verder.

Donderdagmorgen 9:30u.

Al dan niet haastig komt iedereen binnen. Koffie, thee, water en we starten. We zitten, kijken rond, de sfeer is ontspannen.

Iemand stelt de vraag: Stephanie: hoe gaat het?

En Stephanie vertelt. Wat ze wil, hoeveel ze wil. Over werk, over haarzelf, haar ouders. Over wat haar bezighoudt. De anderen stellen vragen om het te begrijpen of komen met ideeën. De aandacht is geconcentreerd en oprecht.

Als Stephanie klaar is geeft ze hem door. Ze stelt de vraag aan Madelon. Madelon, hoe gaat het?

Zo komt iedereen aan de beurt. Eén voor één vertellen we hoe het gaat. Soms is het maar één zin, soms duurt het een half uur.

Er zijn een paar regels

  • We hebben het niet persé over ons werk, behalve als iemand dat wil.
  • Het mag persoonlijk zijn, maar het hoeft niet.
  • Er is geen agenda, er zijn geen notulen.
  • Wat we bespreken blijft in de kamer en binnen de groep, tenzij we samen beslissen dat het wel gedeeld moet worden.
  • Iedereen komt aan de beurt.

Het is een belangrijk uur in de week geworden. We kwamen erachter dat het fijn is te weten wat er speelt bij de ander en het is fijn te delen wat er speelt bij jezelf.

De voordelen zijn heel helder

  • De wekelijkse meeting maakt de onderlinge relatie sterker: geheimen of kwetsbaarheden delen zorgt voor verbondenheid en collegialiteit.
  • De meeting zorgt voor een betere samenwerking: als je elkaar goed kent, werk je sneller en intuïtiever samen.
  • De meeting zorgt voor veiligheid en rust: al voor een probleem groot wordt denkt de groep met je mee.

Een uur onverdeelde aandacht voor elkaar is een kleine investering binnen het bedrijf.

We zijn er zelfs zo tevreden over dat niet alleen het Familie van Fonk team zo bij elkaar komt. Er zijn meer mensen aangesloten bij onze donderdag: we hebben het hele bedrijf verdeeld in households die allemaal elke of om de week praten over hun welzijn.

Dus het gaat nu met iedereen goed?

Nee, niet altijd. Maar zijn wel op weg naar ons doel: niemand is meer onzichtbaar en de ruimte om persoonlijk te kunnen zijn voelt veilig. Het doet veel voor de sfeer in het bedrijf. En uiteindelijk voor de productiviteit. Fijn voor feeble minded ontwerpers, maar uiteraard net zo fijn voor een team professionele salarisadministrateurs.

Wil je meer weten?

Stuur me dan een bericht. (astrid@familievanfonk.nl) Ik vertel je er graag over, bij een kop koffie bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook in jouw team uitleg komen geven of een welzijn-sessie leiden. Allemaal goed!

Astrid Poot

Written by

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade