FutureNL presenteert: Digi-doener

Astrid Poot
May 30, 2018 · 2 min read

De Albert Heijn spaaracties leiden iedere keer weer tot veel reuring op het schoolplein. Dat zal met de nieuwe actie niet anders zijn: samen met Nemo ontwikkelde onze grootgrutter een spaaractie met kaartjes over wetenschap en technologie.

In de Digi-doener lessen kijken kinderen naar de wereld om hen heen. Wat gebeurt er als je de als dit, dan dat regels in de klas verandert?

Samenwerking

Wat op het plein is, houd je toch niet buiten de school, en dus hebben FutureNL en wij er (in samenwerking met AH) een serie van 15 lessen bij gemaakt. Boordevol computational thinking, natuur en techniek.

De lessen zijn actief, met een mooie afwisseling tussen kijken, praten, doen en denken. Er zijn lessen voor groep 3 tot en met groep 8.

En dit is nog maar het begin…

Deze serie lessen is de start van een lange reeks: het nieuwe project Digi-doener van FutureNL. Met Digi-doener krijgen scholen elke week een gratis les voor groep 6 t/m 8 met digitale doe-dingen, perfect voor 1 lesuur Natuur & Techniek.

In Digi-doener is ruimte voor zelf maken. Leer bijvoorbeeld de beroemde Miura-vouw. Origami die in satellieten wordt gebuikt!

Gratis en toegankelijk

De lessen worden aangeboden in LessonUp. Daar vind je ook de heldere lerarenhandleidingen en geïllustreerde lesbrieven voor de kinderen.

Met Digi-doener biedt FutureNL scholen een mooi pakket actuele, vrolijke en actieve lessen van 1 uur. Iedere week een nieuwe! De lessen passen in de leerlijnen en sluiten dus goed aan bij het bestaande onderwijs.

Digi-doener lessen zijn vrolijk en onverwacht; wat staat hier eigenlijk?!

Aan de slag:

Snel naar LessonUp

Snel inschrijven voor Digi-doener

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store