FutureNL presenteert: Digi-doener

Astrid Poot
May 30, 2018 · 2 min read

De Albert Heijn spaaracties leiden iedere keer weer tot veel reuring op het schoolplein. Dat zal met de nieuwe actie niet anders zijn: samen met Nemo ontwikkelde onze grootgrutter een spaaractie met kaartjes over wetenschap en technologie.

In de Digi-doener lessen kijken kinderen naar de wereld om hen heen. Wat gebeurt er als je de als dit, dan dat regels in de klas verandert?

Samenwerking

Wat op het plein is, houd je toch niet buiten de school, en dus hebben FutureNL en wij er (in samenwerking met AH) een serie van 15 lessen bij gemaakt. Boordevol computational thinking, natuur en techniek.

De lessen zijn actief, met een mooie afwisseling tussen kijken, praten, doen en denken. Er zijn lessen voor groep 3 tot en met groep 8.

En dit is nog maar het begin…

Deze serie lessen is de start van een lange reeks: het nieuwe project Digi-doener van FutureNL. Met Digi-doener krijgen scholen elke week een gratis les voor groep 6 t/m 8 met digitale doe-dingen, perfect voor 1 lesuur Natuur & Techniek.

In Digi-doener is ruimte voor zelf maken. Leer bijvoorbeeld de beroemde Miura-vouw. Origami die in satellieten wordt gebuikt!

Gratis en toegankelijk

De lessen worden aangeboden in LessonUp. Daar vind je ook de heldere lerarenhandleidingen en geïllustreerde lesbrieven voor de kinderen.

Met Digi-doener biedt FutureNL scholen een mooi pakket actuele, vrolijke en actieve lessen van 1 uur. Iedere week een nieuwe! De lessen passen in de leerlijnen en sluiten dus goed aan bij het bestaande onderwijs.

Digi-doener lessen zijn vrolijk en onverwacht; wat staat hier eigenlijk?!

Aan de slag:

Snel naar LessonUp

Snel inschrijven voor Digi-doener

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store