Gym jezelf wetenschapswijs

Astrid Poot
Oct 10, 2017 · 3 min read

De wetenschap speelt een grote rol in onze wereld. Om dat allemaal goed te begrijpen, is begrip van wetenschap nodig. Onze vrienden van de VSC noemen dat Wetenschapswijsheid.

Je bent wetenschapswijs als je: nieuwsgierig bent, vragen kunt stellen over de wereld om je heen, antwoorden kunt zoeken op die vragen en informatie op waarde kunt schatten.

VSC: ‘Vragen stellen is een kunst. Want welke vraag je stelt en hóe je die stelt, heeft grote invloed op het antwoord dat je vindt. Om vragen te stellen heb je je hersenen nodig. En die kun je trainen.’

Samen met de VSC en een klein groepje kinderen bedachten we een heel eenvoudige manier om kinderen te helpen wetenschapswijs te worden: gymmen met je brein!

Vragen stellen

We deden een paar experimenten. Waar ben je nieuwsgierig naar? Waar wil je vragen over stellen? En hoe zorgen we dat dat lukt? En wat zijn goede vragen? Stel je ze aan jezelf? Aan een ander? Veel vragen over vragen.

De kinderen gaven aan dat het fijn is een vraag letterlijk op iets te kunnen plakken, dat het fijn is als het tastbaar wordt. En dat zelf bedenkt waar de vraag past. Liever niet nog meer vaste vragen op bordjes in het museum, en graag ook vragen in het wild.

‘Het museum is al zo’n nieuwsgierige plek! Daar hoeven niet altijd vragen bij.’

We verzonnen enorm veel vragen en plakten overal post-its.

Image for post
Image for post

De vraag stellen is hem beantwoorden

En wat bleek? Als een vraag eenmaal geplakt is, is het makkelijker op zoek te gaan naar het antwoord. Samen, in een gesprek. Of je stelt de vraag aan een ander! Of je maakt gewoon een ruige grap.

‘Wie heeft dit gemaakt’ op een kind plakken, leidde tot veel gegiechel en stoutig taalgebruik. (Seks!) Dat was leuk.

We verzonnen samen echt veel vragen en maakten van de beste vellen met stickers. En we tekenden een wat viezig logo. (Grappig.)

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Haal ze bij een museum dat ze heeft, of kom langs bij de Familie van Fonk, ze liggen gratis voor je klaar! Gezellig. Vragen we jou meteen de hemd van het lijf.

En wat doet deze fiets trouwens in ons kantoor?!

Image for post
Image for post

(En let even op waar je plakt. Het zijn lieve stickers, maar ze plakken niet zo zachtjes lief als post-its. Dat je niet het antieke zijde behang in het huis een kennis per ongeluk helemaal volstickert. ;)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store