Kom naar COMM!

Astrid Poot
Oct 31, 2017 · 3 min read

En communiceer je suf :)

Na een verbouwing is het Communicatie Museum veranderd in COMM. Een museum vol verhalen van vroeger en nu waar je zelf ervaart hoe communicatie werkt, hoe je het zelf doet wat je dan eigenlijk bedoelt. In die lijn maakten we samen met Miriam Härting van COMM twee mooie koffertjes met allerlei communicatie activiteiten om samen te doen.

COMM kit ID

Er is een koffertje voor kinderen vanaf 3 en hun begeleiders:

Image for post
Image for post

Het koffertje heet ID en gaat over hoe je eruit ziet en wat dat zegt. Voel je je anders met een drol-masker en wat gebeurt er als je andere kleren aantrekt? Of als je jouw gezicht verandert? Zoek het samen uit!

Image for post
Image for post

COMM kit tijdreis

Het tweede koffertje is voor kinderen vanaf 6 en hun begeleiders:

Image for post
Image for post

Hoe communiceerden we vroeger en nu? Weet jij welke gesproken boodschap je zou achterlaten? En hoe goed ben je in codes en geheimschrift? Zoek het samen uit!

Image for post
Image for post

Kauw en Kauw

Gastheren (of dames?) zijn twee kauwtjes die alles voordoen. Zo kunnen ouders en kind samen met het boekje werken: het kind ziet de voorbeelden die Kauw en Kauw geven, de ouder leest de informatie. En samen doen ze de activiteiten! Zo heb je samen lol en leer je als een malle.

En die kauwtjes? Dat zijn extreem communicatieve en intelligente dieren. Ze weten er dus alles van!

Tijdens de testfase ontmoetten we deze kauw op Zandvoort. En ja hoor, hij was precies als onze tekeningen. (En lustte graag patat.)

Image for post
Image for post

De koffertjes koop je in de COMM shop.

Image for post
Image for post

Altijd spannend: met het team voor het eerst uitpakken en kijken!

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store