Kunst als avontuur

Astrid Poot
Oct 31, 2017 · 2 min read

Kunsteducatie is belangrijk voor alle kunstenaars.

Image for post
Image for post

Voor kunstenaars met een beperking is deze educatie niet altijd vanzelfsprekend, zelfs als hun talent duidelijk (h)erkend wordt en ze internationaal exposeren.

Kunst is moeilijk

Mensen met een verstandelijke beperking zijn zeer divers. Een aantal kunnen omgaan met verbale informatie, anderen helemaal niet. Er zijn mensen die vooral gericht zijn op beleving en er zijn mensen die een catalogus met veel aandacht (kunnen) lezen. Dit maakt het lastig om een educatieve methode te maken die toepasbaar is op iedereen.

Toch moet die er komen. Want iedere kunstenaar moet zich kunnen ontwikkelen. Samen met hetWerkvan, The Office Gallery en het Kröller-Müller Museum gaan we verder waar het bestaand onderzoek ophoudt en zoeken we naar wat wél mogelijk is. We gaan een educatieve methode maken voor alle outsider artists.

Image for post
Image for post

Help mee!

Zondag 5 november vindt er in het Postillion Convention Centre WTC (Beursplein 37) een BuitenGewone Veiling plaats. Een bijzondere veiling met een Rotterdams tintje! Ruim 30 kunstwerken van kunstenaars met een verstandelijke beperking die bekende Rotterdamse objecten hebben geschilderd worden deze dag aangeboden. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De opbrengst van de veiling wordt geheel besteed aan dagbestedingsateliers en een educatieprogramma voor kunstenaars met een verstandelijke beperking.

Image for post
Image for post

Rotterdammerts: kom een mooi beeld van je stad kopen! Nederlanderts: kom een mooi beeld van Rotterdam kopen! Internationals: come and buy yourself a piece of Rotterdam!

Image for post
Image for post

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store