Schermen in families: samen keuzes maken.

Astrid Poot
Feb 13, 2019 · 3 min read

Onderzoek naar- en oplossingen voor de wrijving in families over schermgebruik.

‘Alles gaat kapot!’

Ik, op dramatische toon:

‘We hebben verloren. Collectief dansen we naar de pijpen van de nieuwe digitale machthebbers. We klikken, liken, swipen en refreshen als dorstige datareizigers, op zoek naar… ja naar wat eigenlijk?’

En ‘Ik ga jullie daartegen beschermen! Ik beperk de schermtijd!’

‘Want boeken lezen, dat is pas verstandig. En dat gaat sinds al jullie schermen een stuk minder goed. En je vervelen! Ook al zo goed. De wandering mind is pas echt creatief. In tegenstelling tot jullie verslaafde brein dat van beloning naar beloning beweegt en niet tot diepere eigen gedachten komt.’

Dit soort dingen zeg ik soms tegen mijn puber. Uiteraard zit ze daar totaal niet op te wachten. Want meestal loopt zo’n gesprek slecht voor haar af: Ik maak de regels, zij vindt ze stom. En we gaan grommend uit elkaar. Want ze is het niet met me eens. Echt niet.

De waarheid bestaat niet

Ik begrijp inmiddels dat ik dingen niet snap die voor haar heel helder zijn. (Cupcakes, interessant!). Maar ik voel ook de onrust. (Lezen! Vervelen!)

Ik vind het lelijk als puberdochter al swipend wel 100 cupcake recepten langs laat komen. Wel wil ik graag dat ze dingen opzoekt voor school. (‘Doe ik toch mam!’) En ik? Ik lees graag mooie stukken, maar haat het als ik dom Twitter zit te refreshen. Niet zo’n goed voorbeeld dus. Dat laatste vind mijn dochter dan weer niet zo’n punt. Oftewel: we krijgen het niet geregeld.

Wij doen onderzoek

Wat we wel weten is dat we er geen ruzie over willen maken. En dus starten we een onderzoek.

Wat doen we online of op het scherm?

Waarom doen we het en krijgen we wat we willen?

Hoe lang duurt het, en hoe ziet het er voor anderen uit?

Wat doet het met ons als gezin?

En als we snappen wat we doen en wat we nodig hebben maken we samen regels. Zodat we rustig verder kunnen leven, zonder te grommen.

Doe mee!

We starten klein en vinden het fijn als je mee doet: de materialen maken we downloadbaar via onze site. Je kunt meedoen zonder dat te delen, maar wij vinden het heel fijn als je ons laat weten hoe het gaat:

We beginnen met stap 1, het onderzoek met .

Hierin gaan jij en je gezinsleden jullie eigen mediagebruik bijhouden in de vorm van eenvoudige dagboek kaarten. Jullie houden het 3 dagen bij: twee doordeweekse dagen en één weekeind dag. Ieder gezinslid houdt eigen dagboekkaarten bij.

Het invullen van de kaarten kost in totaal ongeveer 5 minuten per dag.

.

Dan stap 2: het bespreken van de uitkomsten met het familie schermen spel.

We maken een discussiekaartspel waar jullie het gezins-mediagebruik kunnen bespreken en begrijpen. Aan de hand van het spel bespreken jullie de dagboek-kaarten. Benieuwd wat jullie ontdekken!

Het spel heet Schermen! en de beta staat .

Dan stap 3: het nieuwe mediabeleid op de familie schermen poster

De derde stap is een poster waarop jullie je eigen mediabeleid maken en vastleggen. Samen kiezen jullie hoe je het wilt, en samen schrijven jullie het op.

De poster is over een paar weken beschikbaar.

Vragen? Ideeën? Of iets anders? Graag:

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface.

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox.

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store