Image for post
Image for post

Waarom natuur voor kinderen onmisbaar is. En andersom!

Derk Zijlker
Apr 28, 2017 · 8 min read

Fotograaf Haginoya documenteerde vanaf de jaren zeventig spelende kinderen op straat. Bijna 20 jaar later stopte hij gedwongen met zijn fotoproject. Waarom? Hij zag geen kinderen meer buiten spelen op straat. Einde project. Dat doet mij pijn als fotograaf.

Ook in Nederland, speelt de huidige generatie maar liefs de helft minder buiten dan hun ouders. ‘Een op de vijf kinderen speelt niet eens één keer per week buiten, en 80% van de kinderen beweegt onvoldoende’, zegt Yvette de Vries van Jantje Beton. En doordat kinderen minder buiten spelen komen ze ook minder in aanraking met natuur. Uit onderzoek van CBS blijkt dat minder dan 10% van de Nederlandse kinderen regelmatig buiten speelt in de natuur.

Is dat eigenlijk erg?

Ja dat is erg! Want uit veel onderzoek blijkt dat contact met natuur essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Britse journalist Richard Louv maakt zich ook grote zorgen en schreef hierover in zijn boek ‘Het laatste kind in het bos’. Volgens hem kunnen kinderen niet zonder natuur en kan de natuur ook niet zonder kinderen, met het oog op de toekomst van de aarde.

Een citaat uit zijn boek.

“Gedurende al de eeuwen dat de mens op aarde was, hebben kinderen veel tijd doorgebracht met spelen of werken in de natuur. Binnen twee of drie decennia is dat type activiteiten van kinderen vrijwel volledig verdwenen. Niettemin zit het verlangen om de natuur in te gaan in onze genen. Het zit in ons, het is deel van ons.” (Richard Louv, Het laatste kind in het bos)

Image for post
Image for post
Foto: Derk Zijlker

Waarom het niet lukt?

Als het verlangen van natuur in ons zit. Waarom lukt het dan niet goed om te spelen in de natuur? Daar zijn verschillende verklaringen voor.

Image for post
Image for post
Foto: Verstedelijking, Barcelona — Derk Zijlker

Kinderen lijden aan het ‘natuurtekortsyndroom’

Dat natuur een positief effect heeft op kinderen (en volwassenen) is veelvuldig aangetoond. Er is ook steeds meer bewijs voor het ‘natuurtekortsyndroom’. Een begrip geïntroduceerd door Richard Louv. Volgens hem zijn mentale en lichamelijke kwalen bij kinderen voor een groot deel te verklaren door een gebrek aan natuur en beweging.

Er is redelijk wat wetenschappelijk bewijs voor het syndroom gevonden. Kinderen die weinig in de natuur spelen, zijn vaker te dik en eten ongezonder dan kinderen die wel in de natuur spelen en genoeg bewegen. Hebben ook vaker gedragsproblemen zoals ADHD en zijn angstiger dan kinderen die opgroeien in een groene omgeving. Ze zijn motorisch minder sterk ontwikkeld en hebben minder kennis over flora en fauna en de herkomst van natuurlijke producten.

Hieronder enkele onderzoeken:

Image for post
Image for post
Foto: Wilde Westen, Amsterdam — Derk Zijlker

Weg met het natuurtekortsyndroom!

Wij weten hoe gezond en leuk het is als kinderen buiten vrij kunnen spelen. Voor de KNVB ontwikkelden we al eens een iPad app rond het thema buitenspelen: Tikkie Takkie. De app motiveert kinderen om lekker buiten te spelen en leert ze spellen en tricks met een bal. Vooral om samen te doen met andere kinderen in de wijk. De app dient puur als facilitator en de iPad gaat niet mee naar buiten.

Wij vinden het zo jammer dat de huidige generatie zo weinig buiten speelt en in de natuur komt. Volgens ons hoeft het natuurtekortsyndroom niet te bestaan. Maar hoe pak je dit dan aan?

Scholen kunnen bijdragen

Wij denken dat basisscholen het natuurtekortsyndroom kunnen tegengaan. Ten eerste door meer aandacht en tijd te besteden aan Natuuronderwijs. Gemiddeld besteed een basisschool 45 minuten per week aan Natuuronderwijs. Dat is niet zo veel in vergelijking met andere Europese landen. Ook de manier van lesgeven kan vaak beter. Bij de meeste natuurlessen leren kinderen nog vooral uit een lesboek in de klas. Dat leerlingen buiten school in de natuur (in context) leren, is lang niet altijd vanzelfsprekend. (Leerplankundige analyse van PISA-trends, W. Kuiper et al.)

Sommige basisscholen kunnen leren van onderstaande voorbeelden.

Op verschillende scholen werken ze met het lesprogramma ‘Natuurwijs’. Zij hebben het doel om schoolkinderen weer in contact met de natuur te brengen. Basisschoolleerlingen trekken een ochtend, een hele dag óf drie keer een hele dag met een NatuurWijzer de natuur in. Daar mogen ze kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven. Zelf de natuur ervaren en zelf ontdekken wat mensen en natuur met elkaar te maken hebben. Het bos als klaslokaal. En dus niet leren over natuur uit een boek.

Image for post
Image for post
Foto: http://www.natuurwijs.nl/blog/natuurwijs-is-je-verbinden-met-natuur-ook-in-de-stad

Ook het schoolplein biedt kansen. Steeds meer Nederlandse basisscholen veranderen het saaie betonnen schoolplein in een gezond- of groen schoolplein. Zo brengen ze natuur letterlijk naar de leerlingen. Groene schoolpleinen dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van kinderen, maar het gaat zelfs pesten tegen, blijkt uit onderzoek. Want een groene speelplek wordt aantrekkelijk gevonden en dat verbeterd het sociale klimaat: kinderen worden aardiger voor elkaar en er wordt minder ruzie gemaakt.

Image for post
Image for post
Foto: Gezond schoolplein — https://www.ivn.nl/gezondeschoolpleinen

Een ander mooi initiatief is The Daily Mile. Een van oorsprong Schots beweegprogramma die schoolkinderen dagelijks in beweging zet door ze 15 minuten buiten de schoolmuren te laten rennen. Ook steeds meer Nederlandse scholen doen mee met The Daily Mile. Uit onderzoek door het RIVM blijkt dat The Daily Mile een positief effect heeft op de concentratie, stemming, gedrag en de gezondheid van leerlingen.

Image for post
Image for post

Families maken het verschil

Naast scholen kunnen families er voor zorgen dat natuur weer vanzelfsprekend wordt voor kinderen. Daarin hebben ze een belangrijke taak. Want ouders kunnen hun kind van jongs af aan met natuur verbinden. Door te praten over de natuur, samen de natuur te onderzoeken, maar nog belangrijker, door samen natuur te beleven en ervaren. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Verder is het belangrijk dat families zich beseffen dat natuur ook in de stad te vinden is. Het hoeft niet altijd een bos of een natuurgebied te zijn. Stadsnatuur is ook mooi en gezond voor kinderen! En wat werkt buiten zijn helend. Alleen al een wandeling op het strand of door een park, is genoeg om je beter te voelen. Een natuuractiviteit is daarbij niet nodig. Hoe gemakkelijk eigenlijk!

Gelukkig zijn er ook steeds meer groene initiatieven rond stadsnatuur vanuit bewoners, de gemeentes en organisaties met een duurzame gedachte. Enkele inspirerende voorbeelden van toegankelijke stadsnatuur waar we blij van worden: Rooftop Revolution maakt natuurgebied op daken in steden, stadslandouw en buurtmoestuinen in Utrecht, het groene dakpark in Rotterdam, de aanleg van groene aderen (ofwel ‘ecolinten’) in steden, De Groene Stad, rondleidingen door stadsecologen zoals door Bureau stadsnatuur in Rotterdam en het bijenpaleis in Amsterdam.

Image for post
Image for post
Foto: Aanleg groene dakpark in Rotterdam

Een frisse blik op de toekomst

Ondanks dat Nederlandse steden steeds voller worden, zijn er gelukkig al organisaties die zich inzetten voor een groene omgeving voor kinderen. Duurzaamheid is de laatste jaren mainstream geworden. Ook bij de gemeentes is dat besef er. En dat is goed nieuws voor de huidige generatie! Als iedereen zich nog meer gaat inzetten voor stadsnatuur en groene speelomgevingen, wordt de bewegingsruimte vanzelf weer groter. Hopelijk zullen kinderen dan ook weer wat vaker naar buiten gaan om te spelen.

Misschien begin ik dan als fotograaf wel een fotoproject over spelende kinderen in mijn wijk. Dat zou in ieder geval een goed teken zijn. Er wordt gespeeld op straat! :)

Image for post
Image for post
Foto: De natuur in — Derk Zijlker

Bronnen:
http://www.agnesvandenberg.nl/IVN_factsheetNenG_web.pdf
http://oudersvannature.nl/waaromnatuurbelangrijkvoorkinderen/
http://www.wur.nl/nl/nieuws/Meer-natuur-rondom-huis-gaat-gepaard-met-minder-angststoornissen.htm
https://www.ivn.nl/sites/default/files/project/attachments/Factsheet%20Scharrelkids.pdf
http://www.dgcommunicatie.nl/files/Ieder%20kind%20naar%20buiten%20def.pdf
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/jeugd-en-natuur
http://idevbooks.com/blog/2011/04/let-the-children-play-2/index.php
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-stad-een-verbluffend-natuurgebied
https://www.ivn.nl/groenloont/voorkinderen
http://rkantonius.nl/groep8a/page/2/​​​​​​​
https://www.ivn.nl/gezondeschoolpleinen​​​​​​​
http://www.natuurwijs.nl/blog/natuurwijs-is-je-verbinden-met-natuur-ook-in-de-stad​​​​​​​

Image for post
Image for post

Familie van Fonk maakt producten voor kinderen, familie en het onderwijs. Nieuwsgierig? Kom eens met ons praten of bekijk onze andere projecten.

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store