Image for post
Image for post

Wanneer maak je een app?

Stephanie Buijs
Apr 28, 2017 · 1 min read

Wij maken best vaak apps.
Toch vinden we niet dat een app altijd een goed idee is. Soms heb je iets heel anders nodig! Daar over nadenken is een belangrijk stuk van ons werk.

Image for post
Image for post
Boekje: Wanneer maak je een app?

Ik heb daar een boekje over geschreven, en Frederique maakte daar mooie illustraties bij. Wil je er één? Stuur mij een mailtje: stephanie@familievanfonk.nl!

Image for post
Image for post

Familie van Fonk maakt producten voor kinderen, familie en het onderwijs. Nieuwsgierig? Kom eens met ons praten of bekijk onze andere projecten.

Familie van Fonk

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store