Wow en Flow; kunsteducatie voor outsider artists.

Astrid Poot
May 7, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Kleurstudie door Donne Dijkhorst

Kunst is moeilijk

Mensen met een verstandelijke beperking zijn zeer divers. Een aantal kunnen omgaan met verbale informatie, anderen helemaal niet. Er zijn mensen die vooral gericht zijn op beleving en er zijn mensen die een catalogus met veel aandacht (kunnen) lezen. Dit maakt het lastig om een educatieve methode te maken die toepasbaar is op iedereen.

Image for post
Image for post
Bob van Buuren

En dus maakten we Wow en Flow

Wow en Flow is een shared space waarin outsider artists werk tonen en samen met hun ateliers, musea en collega’s in dialoog werken aan het verder ontwikkelen van hun kunstenaarschap.

Image for post
Image for post
Donne Dijkhorst

Zo werkt het

Kunstenaars delen hun werk en stellen daarbij een vraag. Die vraag wordt opgepakt door één van de kunstexperts uit het netwerk van Wow en Flow.

Image for post
Image for post

Nominatie

Wow en Flow is geselecteerd voor de shortlist van de Pier de Boer prijs: een prijs voor projecten die mensen met een verstandelijke handicap verder helpen. Daar zijn we uiteraard erg trots op. We duimen hard tot de feestelijke uitreiking op 26 september…

Kracht

Wow en Flow wordt ontwikkeld met een sterk team. Femke Riel van hetWerkvan en Gert ten Hoven van de The Office Gallery. Zij zetten zich al jaren met veel succes in voor outsider artists. Ook Herman Tibosch van het Kröller-Müller Museum speelt een sleutelrol: als educator werkt hij al jaren aan het toegankelijk maken van kunst. Ook de betrokken ateliers zijn belangrijke partners: Activiteitencentrum Kijkoor en De wijde doelen. Hun expertise is onontbeerlijk in het ontwikkelen van dit project.

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store