Astrid Poot
May 7 · 3 min read
Kleurstudie door Donne Dijkhorst

Kunsteducatie is belangrijk voor alle kunstenaars.

Om de schoonheid te ervaren van verwondering en verbazing. Omdat het inspireert tot nieuwe gedachten en ideeën Omdat het stimuleert tot reflectie en persoonlijke ontwikkeling en omdat het een vliegwiel is voor communicatie, samenwerking en uitwisseling!

Voor kunstenaars met een beperking is deze educatie niet altijd vanzelfsprekend, zelfs als hun talent duidelijk (h)erkend wordt en ze internationaal exposeren.

Kunst is moeilijk

Mensen met een verstandelijke beperking zijn zeer divers. Een aantal kunnen omgaan met verbale informatie, anderen helemaal niet. Er zijn mensen die vooral gericht zijn op beleving en er zijn mensen die een catalogus met veel aandacht (kunnen) lezen. Dit maakt het lastig om een educatieve methode te maken die toepasbaar is op iedereen.

Bob van Buuren

Toch moet die er komen. Want iedere kunstenaar moet zich kunnen ontwikkelen. Samen met hetWerkvan, The Office Gallery, het Kröller-Müller Museum en ateliers Activiteitencentrum Kijkoor en De wijde doelen gaan we verder waar bestaande projecten ophouden en zoeken we naar wat wél mogelijk is.

En dus maakten we Wow en Flow

Wow en Flow is een shared space waarin outsider artists werk tonen en samen met hun ateliers, musea en collega’s in dialoog werken aan het verder ontwikkelen van hun kunstenaarschap.

Donne Dijkhorst

Zo werkt het

Kunstenaars delen hun werk en stellen daarbij een vraag. Die vraag wordt opgepakt door één van de kunstexperts uit het netwerk van Wow en Flow.

Hij of zij geeft persoonlijk antwoord aan de kunstenaar en koppelt het antwoord aan kunst uit de collectie van een museum. En geeft de kunstenaar een vraag of opdracht terug!

Kunstenaar Donne Dijkhorst wilde meer weten over kleuren en vormen. In antwoord daarop laat Herman Tibosch (Kröller-Müller Museum) hem onder meer het werk van Jan Toorop en George Minne zien.

De website toont de vragen en antwoorden in de vorm van een chat; het is een doorgaande dialoog.

Kunstenaar Bob van Buuren was op zoek naar inspiratie. Het werk van Bob is kleurrijk en vol. Herman laat hem onder anderen het werk van Odilon Redon zien en vraagt Bob eens met pastelkrijt te werken.

Kunstenaars krijgen persoonlijke begeleiding in hun ontwikkeling, door mensen die ze niet tegenkomen in het atelier waar ze dagelijks werken. Deze impuls van buitenaf inspireert ze verder te studeren en tot het maken van nieuw werk.

Nominatie

Wow en Flow is geselecteerd voor de shortlist van de Pier de Boer prijs: een prijs voor projecten die mensen met een verstandelijke handicap verder helpen. Daar zijn we uiteraard erg trots op. We duimen hard tot de feestelijke uitreiking op 26 september…

Kracht

Wow en Flow wordt ontwikkeld met een sterk team. Femke Riel van hetWerkvan en Gert ten Hoven van de The Office Gallery. Zij zetten zich al jaren met veel succes in voor outsider artists. Ook Herman Tibosch van het Kröller-Müller Museum speelt een sleutelrol: als educator werkt hij al jaren aan het toegankelijk maken van kunst. Ook de betrokken ateliers zijn belangrijke partners: Activiteitencentrum Kijkoor en De wijde doelen. Hun expertise is onontbeerlijk in het ontwikkelen van dit project.

Het is een eer met hen te werken.

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.

  Astrid Poot

  Written by

  Familie van Fonk

  Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade