Fanfare Global
Jul 9, 2018 · 1 min read

Bugün 9 Temmuz, 2018’de, bir aydır devam eden kampanyamız “ My beautiful Turkey “ sona ermektedir.

1 aydır devam eden kampanyamızda, tarafımıza Türkiye topluluğumuzdan hepsi birbirinden güzel 173 video ulaştı. Tüm videolarda Türkiye’nin farklı yerlerindeki güzellikleri ve üyelerimizin en beğendikleri mekanları görme fırsatı bulduk.

Daha öncedende belirttiğimiz gibi , en çok beğeni alan videonun sahibi, 1749 TL değerindeki Gopro Hero 5 ile ödüllendirilecektir.

İkinci video bu kampanyada beraber çalıştığımız İnstagram fenomeni @Zeuskabadayi tarafından seçilecek ve katılanlar arasından rastgele seçilecek üçüncü bir kişi ile beraber , 1349 TL değerindeki GoPro Hero 5 ile ödüllendirileceklerdir.

Türkiye topluluğumuza kampanyaya olan ilgileri yüzünden teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyoruz.

#fanfareturkey

Fanfare Global

The World's First Blockchain-Powered Social Commerce Community

Fanfare Global

Written by

Fanfare Global

The World's First Blockchain-Powered Social Commerce Community

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade